Uppgift om totalt anbudspris ska lämnas ut

Uppgiften om totalt anbudspris är inte en sådan detaljerad uppgift om prisstrategiska överväganden som gör att det finns särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Uppgiften ska därför lämnas ut. 

upphandling_Uppgift_om_totalt_anbudspris_ska_lamnas_ut_16x9.jpg

BAKGRUND 

Ett bolag begärde att få ta del av anbudshandlingar i form av pris från en anbudsgivare i en kommuns upphandling av medarbetarundersökning. Kommunen lämnade inte ut anbudsgivarens totala anbudspris. 

Bolaget överklagade kommunens beslut och anförde att det var rimligt med sekretessbegäran för priser när priserna var så specificerade att de avslöjade en anbudsgivares organisationsstruktur eller komparativa fördelar i bestämda delar av en produktionsprocess. Ett totalpris vid en upphandling kunde, enligt bolagets uppfattning, inte vara bärare av sådan information. 

KAMMARRÄTTEN 

Kammarrätten inleder med att konstatera att anbudsgivaren har begärt sekretess för prisuppgifter med motiveringen att det skulle skada anbudsgivarens konkurrensförmåga i kommande upphandlingar. 

Kammarrätten konstaterar vidare att uppgifter om prissättning typiskt sett är att betrakta som ett viktigt konkurrensmedel i upphandlingar. Det innebär dock inte att alla prisuppgifter i en upphandling omfattas av sekretess. I praxis har bland annat en prissatt mängdförteckning ansetts omfattas av sekretess, men inte en sammanställning över infordrade och inkomna anbud.  Liksom när det gäller uppgifter om en näringsidkarens metoder, processer samt tekniska förmåga och kapacitet bör det avseende prisuppgifter krävas att det är fråga om mer specifika och inte allmänt hållna uppgifter. Enligt kammarrättens bedömning är uppgiften om totalt anbudspris inte en sådan detaljerad uppgift om prisstrategiska överväganden som gör att det finns särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Kammarrätten bifaller därför överklagandet och beslutar att kommunen ska lämna ut den begärda uppgiften.

Domen (se Kammarrätten i Göteborg 2020-09-25, mål nr 4692-20) är refererad av jurist Anna Bernefalk.

Publicerad 16 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023