Tillsynsansvar vid buller i boendemiljö på sjukhus

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att en anmälan från en person som är intagen på en rättspsykiatrisk regionklinik, rörande buller från en larmanordning på sjukhuset, har aktualiserat tillsynsfrågor enligt miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden borde därför ha utrett anmälan istället för att ha överlämnat den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

mark_och_miljo_Tillsynsansvar_vid_buller_i_boendemiljo_pa_sjukhus_16x9.jpg

Bakgrund


En person som var intagen på en rättspsykiatrisk regionklinik klagade på buller från en larmanordning. Enligt hans anmälan till den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden gav larmet upphov till störningar i hans boendemiljö.

Nämnden ansåg att den inte var behörig att utöva tillsyn enligt miljöbalken och överlämnade därför klagomålet till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Nämndens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som höll med nämnden och ansåg att IVO hade tillsynsansvaret. Domen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Rättslig reglering


Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken (MB) ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt 9 kap. 3 § MB, störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Buller kan vara en sådan störning.

Enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken utövar varje kommun genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. MB.

Mark- och miljööverdomstolen


Tillsynsansvaret för rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar, häkten eller så kallade HVB-hem kan vara delat mellan flera olika myndigheter och gränsen för deras ansvar är inte alltid helt tydlig. MÖD konstaterar att klagomålet på buller i det här fallet omfattas av nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken. Anmälan avser i första hand frågor om klagandens boendemiljö och det ligger därför närmast till hands att utreda klagomålet inom ramen för 9 kap. 9 § MB.

Anmälan kan visserligen aktualisera frågor om den vård som bedrivs på sjukhuset, där IVO har tillsynsansvaret. Ärendet kan dock inte överlämnas till IVO utan att nämnden först utrett om vårdrelaterade frågor aktualiseras utöver klagomålet kring buller i boendemiljön.

MÖD återförvisar därför ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Domen är refererad av Fanny Vesterberg, jurist och redaktör.

Vill du ta del av fler domsreferat inom miljöområdet?


Läs då mer om informationstjänsten JP Miljönet och skaffa ett kostnadsfritt testkonto här > 

Publicerad 17 aug 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023