Stora satsningar på värdefull natur i regeringens budgetproposition

Regeringen föreslår nu en förstärkning av arbetet för Sveriges värdefulla natur genom satsningar på bland annat skydd av skog, mer bevakning av läget i naturen och ett stärkt arbete mot övergödning. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 miljo_budgetproposition_2019.jpg

– Klimatförändringar och en snabb förlust av arterna på jorden sker här och nu och påverkar också oss här i Sverige. Vi kan inte skjuta över dessa enorma problem på våra barn utan behöver ta ansvar här och nu. Därför föreslår vi återigen historiskt stora satsningar inom både miljö- och klimatområdena, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Rent hav och vatten

– Havet, sjöarna och våra vattendrag ger oss liv och näring. Därför är det oerhört allvarligt när delar av Sverige drabbas av återkommande vattenbrist och sjöar och hav förorenas, övergöds och den biologiska mångfalden utarmas. Därför satsar regeringen på att hjälpa våra hav och vatten att tillfriskna genom den viktiga satsningen Rent hav.

Regeringen anser bland annat att takten i arbetet med att nå de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen behöver öka. Därför föreslår regeringen 240 miljoner kronor bland annat för insatser mot övergödning 2020. Som en del av satsningen på Rent hav och vatten föreslår regeringen också att arbetet med sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak stärks med 65 miljoner kronor 2020, det inkluderar även internationellt kemikaliearbete.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går. Miljöövervakningen ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsar därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Skydd och skötsel av värdefull natur

Regeringens ambition är att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras – antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar. Resurserna för skydd av värdefull natur ska säkras, därför föreslår regeringen en förstärkning med 200 miljoner kronor för 2020 så att Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan förstärka arbetet med att skydda värdefulla skogar.

– Vi behöver ta hand om naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Regeringen vill att mer värdefull natur skyddas och att fler viktiga våtmarker ska återställas. Därför vill vi göra stora satsningar för skydd och skötsel av värdefull natur, säger Per Bolund              

Regeringen går också fram med en satsning på 400 miljoner kronor för 2020 som ska stärka bland annat skötseln av naturreservat och nationalparker. Satsningen syftar också till att stärka arbetet mot invasiva arter, att bevara hotade arter, viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker.

Det är viktigt att länsstyrelsernas har goda förutsättningar för att bedriva tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Regeringen föreslår därför att länsstyrelsens förvaltningsanslag ökar med 42 miljoner kronor för att stärka deras arbete med miljötillsyn.

Publicerad 11 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023