Statens fastighetsverk ska betala skadestånd efter upphandlingsfel

Högsta domstolen finner att Statens fastighetsverk (SFV) ska betala drygt en halv miljon i skadestånd till en byggfirma efter att verket felaktigt förkastat byggfirmans anbud.


Statens fastighetsverk döms för att ha felaktigt förkastat anbudet med lägst pris


Det var i april 2012 som SFV bjöd in företag att lämna anbud i en offentlig upphandling gällande ombyggnad av luftbehandlingssystemet i ett fläktrum. Det anbud som hade lägst pris skulle antas. Två företag, ett installationsföretag och en byggfirma kom in med anbud. Installationsföretagets anbud var högre än byggfirmans. SFV förkastade dock byggfirmans anbud med motiveringen att det var ofullständigt och saknade referensprojekt för underentreprenörerna. Byggfirman ansökte om överprövning i förvaltningsrätten som gav byggfirman rätt och menade att deras anbud uppfyllt de krav som ställts i upphandlingskriterierna. 

Fastighetsförvaltningen avbröt upphandlingen under hösten 2012, för att sedan under 2013 genomföra en ny upphandling. Denna gång inkom endast ett anbud, från installationsföretaget, som också accepterades av SFV och parterna tecknade avtal.

 HD finner att det i detta mål finns ett skadeståndsgrundande orsakssamband mellan det felaktiga tilldelningsbeslutet och beslutet att avbryta upphandlingen. I detta fall krävdes alltså inte att avtal tecknats med en annan anbudsgivare för att ersättning för det positiva kontraktsintresset skulle kunna utgå (jämför NJA 2013 s. 762).

JP Infonets expert Erik Olsson kommenterar domen och framhåller att upphandlingsfel kan ge upphov till skadestånd även om upphandlingen har avbrutits och avbrytandebeslutet motiverats av sakliga skäl. Han framhåller också att det i vissa fall kan krävas att en leverantör ska ha ansökt om överprövning gällande upphandlingsfelet för att det ska anses som att leverantören har begränsat sin skada och därmed kan ha rätt till skadestånd.

Vill du bevaka hela upphandlingsområdet kan du kostnadsfritt testa informationstjänsten JP Upphandlingsnet. Ansök om ett testkonto här.  

Senast uppdaterad 20 maj 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området