Statens fastighetsverk ska betala skadestånd efter upphandlingsfel

Högsta domstolen finner att Statens fastighetsverk (SFV) ska betala drygt en halv miljon i skadestånd till en byggfirma efter att verket felaktigt förkastat byggfirmans anbud.


Statens fastighetsverk döms för att ha felaktigt förkastat anbudet med lägst pris


Det var i april 2012 som SFV bjöd in företag att lämna anbud i en offentlig upphandling gällande ombyggnad av luftbehandlingssystemet i ett fläktrum. Det anbud som hade lägst pris skulle antas. Två företag, ett installationsföretag och en byggfirma kom in med anbud. Installationsföretagets anbud var högre än byggfirmans. SFV förkastade dock byggfirmans anbud med motiveringen att det var ofullständigt och saknade referensprojekt för underentreprenörerna. Byggfirman ansökte om överprövning i förvaltningsrätten som gav byggfirman rätt och menade att deras anbud uppfyllt de krav som ställts i upphandlingskriterierna. 

Fastighetsförvaltningen avbröt upphandlingen under hösten 2012, för att sedan under 2013 genomföra en ny upphandling. Denna gång inkom endast ett anbud, från installationsföretaget, som också accepterades av SFV och parterna tecknade avtal.

 HD finner att det i detta mål finns ett skadeståndsgrundande orsakssamband mellan det felaktiga tilldelningsbeslutet och beslutet att avbryta upphandlingen. I detta fall krävdes alltså inte att avtal tecknats med en annan anbudsgivare för att ersättning för det positiva kontraktsintresset skulle kunna utgå (jämför NJA 2013 s. 762).

JP Infonets expert Erik Olsson kommenterar domen och framhåller att upphandlingsfel kan ge upphov till skadestånd även om upphandlingen har avbrutits och avbrytandebeslutet motiverats av sakliga skäl. Han framhåller också att det i vissa fall kan krävas att en leverantör ska ha ansökt om överprövning gällande upphandlingsfelet för att det ska anses som att leverantören har begränsat sin skada och därmed kan ha rätt till skadestånd.

Vill du bevaka hela upphandlingsområdet kan du kostnadsfritt testa informationstjänsten JP Upphandlingsnet. Ansök om ett testkonto här.  

Publicerad 20 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022