Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det inte är okej att begära ut en förälders hälso- och sjukvårdsjournal när ett barn ska utredas. I beslutet fastslår de att socialnämnden borde ha börjat med att begära ut delar av journalen, för att sedan göra en bedömning av om hela behövdes. JO ställer sig kritisk mot nämnden och påpekar att de borde ha specificerat vilka uppgifter som var relevanta.

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.jpg

BAKGRUND

Socialtjänsten i en kommun inledde en utredning om ett barn och i samband med det begärde socialtjänsten ut alla patientjournalerna om mamman till barnet, trots att de inte var relevanta för utredningen. Mamman anmälde saken till Justitieombudsmannen (JO). Socialtjänsten svarade att den inte hade haft som avsikt att begära ut alla uppgifterna och att det hade varit en felaktig begäran.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Gällande rätt

Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men av det. Sekretessbelagda uppgifter får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om det inte anges i OSL eller någon lag eller förordning som OSL hänvisar till, se 8 kap. 1 § OSL. Sekretessen hindrar till exempel inte att uppgifter lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning, se 10 kap. 28 § OSL.

Mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten råder i princip sekretess. I 14 kap. 1 § st. 3 OSL finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att hälso- och sjukvården ska lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning av ett barns behov av stöd och skydd till socialnämnden. Regeln ger alltså socialnämnden rätt att begära ut uppgifter under en pågående barnutredning som kan vara av betydelse för utredningen. Den utlämnande myndigheten måste pröva uppgiftsskyldighetens omfattning.

Tidigare har JO sagt att socialnämnden bör vara restriktiv med att hämta in en förälders patientjournaler i en barnutredning. Om nämnden bedömer det nödvändigt att hämta in uppgifter borde det i många fall vara tillräckligt att begära ut uppgifter från den berörda sjukvårdsinrättningen. Om det från dessa uppgifter kommer fram uppgifter som gör att socialnämnden bedömer att det finns behov av ytterligare information kan nämnden begära in hela eller delar av patientjournalen, se bland annat JO 2010/11 s. 578 och JO 2015/16 s. 632.

JO:s bedömning

I det aktuella fallet var socialtjänstens formulering i begäran till sjukhuset att få ta del av ”fullständig hälso- och sjukvårdsjournal” rörande mamman. Utformningen av begäran innebar att socialtjänsten fick ta del av handlingar som inte var relevanta för barnutredningen.

I nämndens remissvar har nämnden själv sagt att den borde ha specificerat vilka uppgifter som var relevanta och JO delar den bedömningen. JO kritiserar nämnden för att ha hämtat in handlingar som inte var relevanta för barnutredningen.

Av Fanny Larsson, redaktör. Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet

Publicerad 19 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Barnkonventionsdagen
Lex lilla hjärtat

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022