Skolinspektionen: Kommuner måste fatta individuella beslut om skolpeng

En kommun får inte fatta generella beslut om skolpeng, så kallat grundbelopp, till skolverksamheter med enskilda huvudmän. För att en enskild huvudman ska ha möjlighet att överklaga beslut om bidrag måste kommunen fatta individuella beslut. Detta har Skolinspektionen återigen poängterat i ett beslut.

Enligt skollagen ska hemkommunen betala ut grundbelopp till fritidshem med enskild huvudman för varje elev vid skolan. Av skolförordningen framgår det att om en elev börjar skolan i augusti, ska bidrag ges från 1 juli samma år.

skola_skolpeng_referat16x9.jpg

Det aktuella fallet gällde en fristående skola som hade utökat sin verksamhet till att också innefatta årskurs 3 och fritidsverksamhet. Vid den första terminsstarten i september hade kommunen inte betalat ut ersättning för de nya eleverna och huvudmannen på skolan anmälde detta till Skolinspektionen.

Skolinspektionen konstaterade att kommunens beslut om skolpeng inte uppfyllde kraven i skollagen på individuella beslut för varje enskild huvudman. Beslutet var rubriksatt med skolans namn, men där slutade också den individuella anpassningen av beslutet, menar Skolinspektionen.

Kommunen måste nu vidta åtgärder så att skollagens och skolförordningens krav om bidrag till huvudmän för friskolor uppfylls. 

Fakta: Vad är grundbelopp?

En skola får grundbelopp, ofta kallat skolpeng, för varje elev som är inskriven på skolan. Skolpengen betalas ut av kommunen. Bidraget till förskolor, förskoleklasser, skolor (utom individuella program) och fritidshem med enskilda huvudmän ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp om eleven t.ex. har behov av omfattande särskilt stöd.

Publicerad 13 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023