SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det klart att SJ bedriver sådan transportverksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

upphandling_SJs_transportverksamhet_omfattas_av_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Båda avtalen avsåg städtjänster ombord på SJ:s tåg och värdet av dem uppgick till 56 respektive 60 miljoner kronor. Det här ledde till att Konkurrensverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att SJ skulle betala två upphandlingsskadeavgifter. Konkurrensverket menade nämligen att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå de här två avtalen utan föregående annonsering, hade upphandlat städtjänsterna i strid mot lagstiftningen.

Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten ansåg att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vände sig därefter till EU-domstolen får att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har HFD meddelat dom i målen. HFD konstaterar att SJ är en upphandlande enhet. Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det, enligt HFD:s bedömning, klart att SJ bedriver sådan verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Och eftersom Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten ska målen återförvisas dit för ny prövning.

Senast uppdaterad 25 jun 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området