Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det klart att SJ bedriver sådan transportverksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

upphandling_SJs_transportverksamhet_omfattas_av_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Båda avtalen avsåg städtjänster ombord på SJ:s tåg och värdet av dem uppgick till 56 respektive 60 miljoner kronor. Det här ledde till att Konkurrensverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att SJ skulle betala två upphandlingsskadeavgifter. Konkurrensverket menade nämligen att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå de här två avtalen utan föregående annonsering, hade upphandlat städtjänsterna i strid mot lagstiftningen.

Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten ansåg att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vände sig därefter till EU-domstolen får att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har HFD meddelat dom i målen. HFD konstaterar att SJ är en upphandlande enhet. Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det, enligt HFD:s bedömning, klart att SJ bedriver sådan verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Och eftersom Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten ska målen återförvisas dit för ny prövning.

Publicerad 25 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024