SJ:s transportverksamhet omfattas av upphandlingsreglerna

Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det klart att SJ bedriver sådan transportverksamhet som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

upphandling_SJs_transportverksamhet_omfattas_av_upphandlingsreglerna_16x9.jpg

SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Båda avtalen avsåg städtjänster ombord på SJ:s tåg och värdet av dem uppgick till 56 respektive 60 miljoner kronor. Det här ledde till att Konkurrensverket vände sig till förvaltningsrätten och begärde att SJ skulle betala två upphandlingsskadeavgifter. Konkurrensverket menade nämligen att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå de här två avtalen utan föregående annonsering, hade upphandlat städtjänsterna i strid mot lagstiftningen.

Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten ansåg att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vände sig därefter till EU-domstolen får att få förhandsavgöranden i målen. EU-domstolen gick på samma linje som Konkurrensverket, vilket innebär att SJ ska följa upphandlingsreglerna.

Nu har HFD meddelat dom i målen. HFD konstaterar att SJ är en upphandlande enhet. Efter EU-domstolens dom i mål C-388/17 står det, enligt HFD:s bedömning, klart att SJ bedriver sådan verksamhet som består i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Och eftersom Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift från början avvisades av förvaltningsrätten ska målen återförvisas dit för ny prövning.

Publicerad 25 jun 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021