Senaste halvårets rättspraxis på socialrättsområdet

Nu har vi samlat ett urval av intressanta domar och beslut på socialrättsområdet under det första halvåret 2017. Sammanställningen omfattar bland annat områdena barn och unga, ekonomiskt bistånd, funktionshinder samt migration och integration.

Högsta förvaltningsdomstolen har under våren meddelat en hel rad domar i LVU-mål. Två av målen gäller bevisvärderingen vid misstänkt barnmisshandel. Har kommunen gjort sannolikt att ett barn har utsatts för misshandel? Vilket bevisvärde har yngre barns uppgifter om våld i ärenden och mål om omhändertaganden enligt LVU? De här frågorna ger domstolen svar på. I två andra mål reder domstolen ut vad socialnämnden ska tänka på vid beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av barnets vistelseort inom ramen för LVU.


En sammanställning av praxis på socialrättens område 1 januari – 30 juni 2017

Det har också kommit flera domar om ekonomiskt bistånd från Högsta förvaltningsdomstolen. I ett uppmärksammat mål ger domstolen svar på frågan vilket ansvar kommunen har att hjälpa en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning. Domstolen kommer fram till att kommunen inte ska ge försörjningsstöd till asylsökande som håller sig gömda för att undvika avvisning, men att kommunens yttersta ansvar gäller. I ett annat mål kommer domstolen fram till att internet i hemmet numera är skälig levnadsnivå. Det krävs dock att man gör en individuell bedömning i varje enskilt fall.

När det gäller funktionshinder slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att transport kan utesluta behov av personlig assistans. Målet gällde en kvinna som ansökte om personlig assistans för resor till och från fritidsaktiviteter. Domstolen prövar om kvinnan har ett kvalificerat hjälpbehov under själva transporten till och från aktiviteterna. Eftersom det inte framgår att hon behöver konkreta hjälpinsatser under resan kommer domstolen fram till att hennes behov av transport inte ger rätt till personlig assistans.

På migrationsområdet har det också hänt mycket! Justitieombudsmannen (JO) har undersökt hur socialnämnden har hanterat ärenden som gäller ensamkommande barn. JO tar upp frågor som gäller ansvarsuppdelningen mellan Migrationsverket och socialnämnden i ärenden om ensamkommande ungdomar, omplacering av asylsökande ungdomar, vård- och genomförandeplaner samt socialtjänstens dokumentation och utredningar i ärenden om ensamkommande barn. Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat socialnämndens handläggning av ensamkommande barn. Två ärenden som granskades handlade om ensamkommande flickor som var gifta när de kom hit varav den ena var 16 år och hade två barn och den andra var 14 år och gravid.


Vill du få tillgång till en fullständig praxissammanfattning?

Läs mer om vår juridiska webbtjänst - ett beslutsstöd för socialtjänsten

En fördjupande praxisgenomgång får du genom våra webbkurser

Håll hela arbetsgruppen informerad på lagändringar och praxis

Publicerad 2 okt 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022