Senaste halvårets praxis på miljöområdet

Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta miljödomar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och Svea hovrätt. De handlar bland annat om miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, strandskydd, artskydd och förelägganden och förbud. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.  

Nyligen kom MÖD fram till att doftsättning av entréer och toaletter i två gallerior var en olägenhet för människors hälsa. Bedömningen ska göras med hänsyn till de som lider av doftöverkänslighet. Den kommunala nämnden hade därför gjort rätt som förbjudit doftsättningen.

I ett annat fall har MÖD, trots vad som har sagts om verkningarna av generell tillståndsgivning i området, tillåtit ett enskilt avlopp. MÖD har förenat tillståndet med villkor om att ett giltigt serviceavtal ska gälla för anläggningen. Enligt MÖD finns det inte skäl att ifrågasätta att avloppet kommer att underhållas och skötas på sådant sätt att de utsläppsvärden som gäller kan hållas. Anläggningen är tillräckligt robust och ger en tillräckligt hög grad av rening för att utsläpp i recipienten ska vara tillåtet. MÖD tillägger att det reningsverk som finns på andra sidan ön inte är ett rimligt alternativ.

I två mål om villkor för vindkraftspark och uppförande av nya vindkraftverk har MÖD bedömt att renskötseln påverkas negativt av att det finns vindkraftverk på platsen. Därför nekar domstolen vindkraftsbolagen tillstånd att uppföra nya vindkraftverk och föreskriver villkor för att begränsa påverkan på renskötseln från de vindkraftverk som redan finns där.

MÖD har också en gång för alla tydliggjort att en tillsynsmyndighet med stöd av miljöbalken inte kan få ersättning för kostnader gällande arbete med att upprätta en ansökan om utdömande av vite. Det är fel att ta ut en avgift för att upprätta ansökan eftersom en sådan avgift ska ses som en rättegångskostnad och inte som en kostnad för tillsyn.

Vill du ta få tillgång till samtliga domar från MÖD och även en tipslista över de viktigaste domarna?

Lär mer om webbtjänsten JP Miljönet här. 

Publicerad 18 jan 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Nytt intressant avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, läs mer om det här!

29 sep 2023

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023