Senaste halvårets praxis på miljöområdet

Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta miljödomar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och Svea hovrätt. De handlar bland annat om miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, strandskydd, artskydd och förelägganden och förbud. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.  

Nyligen kom MÖD fram till att doftsättning av entréer och toaletter i två gallerior var en olägenhet för människors hälsa. Bedömningen ska göras med hänsyn till de som lider av doftöverkänslighet. Den kommunala nämnden hade därför gjort rätt som förbjudit doftsättningen.

I ett annat fall har MÖD, trots vad som har sagts om verkningarna av generell tillståndsgivning i området, tillåtit ett enskilt avlopp. MÖD har förenat tillståndet med villkor om att ett giltigt serviceavtal ska gälla för anläggningen. Enligt MÖD finns det inte skäl att ifrågasätta att avloppet kommer att underhållas och skötas på sådant sätt att de utsläppsvärden som gäller kan hållas. Anläggningen är tillräckligt robust och ger en tillräckligt hög grad av rening för att utsläpp i recipienten ska vara tillåtet. MÖD tillägger att det reningsverk som finns på andra sidan ön inte är ett rimligt alternativ.

I två mål om villkor för vindkraftspark och uppförande av nya vindkraftverk har MÖD bedömt att renskötseln påverkas negativt av att det finns vindkraftverk på platsen. Därför nekar domstolen vindkraftsbolagen tillstånd att uppföra nya vindkraftverk och föreskriver villkor för att begränsa påverkan på renskötseln från de vindkraftverk som redan finns där.

MÖD har också en gång för alla tydliggjort att en tillsynsmyndighet med stöd av miljöbalken inte kan få ersättning för kostnader gällande arbete med att upprätta en ansökan om utdömande av vite. Det är fel att ta ut en avgift för att upprätta ansökan eftersom en sådan avgift ska ses som en rättegångskostnad och inte som en kostnad för tillsyn.

Vill du ta få tillgång till samtliga domar från MÖD och även en tipslista över de viktigaste domarna?

Lär mer om webbtjänsten JP Miljönet här. 

Publicerad 18 jan 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

En man åtalades för grovt artskyddsbrott efter att ha handlat med och salufört särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda reptiler. Enligt hovrätten har den åtalade mannen gjort sig skyldig till sex fall av grovt artskyddsbrott och 24 fall av artskyddsbrott som inte är grovt.

9 maj 2022

I samband med borrningsarbete för bergvärme på en fastighet uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Jord och lera sprutade upp och smutsade ned fasaden på en byggnad samt förstörde en grill. Högsta domstolen konstaterar att strikt skadeståndsansvar gäller i en sådan situation.

5 maj 2022

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

6 apr 2022