Samverkan för säkrare offentliga affärer

Upphandlingsmyndigheten vill försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar och förenkla leverantörsprövningen för upphandlande myndigheter och leverantörer. Därför initierade myndigheten i höstas ett samarbete mellan en rad statliga myndigheter.

upphandling_Samverkan_for_sakrare_offentliga_affarer_16x9.jpg

Upphandlingsreglerna ställer krav på att upphandlande organisation prövar den leverantör som de har för avsikt att ingå ett avtal med. Den upphandlande organisationen behöver då tillgång till uppgifter från vissa myndigheter, exempelvis från Skatteverket och Polismyndighetens belastningsregister.

–  Idag finns dock ingen enhetlig och smidig lösning för hur dessa uppgifter ska hämtas in. Vissa uppgifter går inte ens att ta del av. Följden för upphandlare är att de inte kan kontrollera företags seriositet på ett enkelt och effektivt sätt, med konsekvens att de riskerar att ingå avtal med oseriösa företag, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten anser att det behövs en stabil och enhetlig ordning för att elektroniskt hämta in nödvändiga uppgifter.

– Vi har därför tagit initiativ till ett gemensamt arbete för att förbättra förutsättningarna för sund konkurrens i offentlig sektor och att offentliga medel endast ska gå till seriösa företag. Vårt initiativ syftar även till att förenkla leverantörsprövningen för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och ligger i linje med ambitionen att effektivisera och digitalisera den offentliga sektorn, säger Inger Ek.

Sedan i höstas har vi kontakt med de närmast berörda myndigheterna för att se om vi kan hitta en gemensam väg till en bättre ordning på kort och lång sikt. Ett samverkansarbete som fortsätter under 2021.

Publicerad 17 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022