Rätt att inte lämna ut uppgifter om tekniska lösningar och strategiska överväganden

Ett bolag begärde att få ta del av förhandlingsprotokollen inklusive bilagor i en upphandling. Handlingarna innehöll uppgifter om en anbudsgivares tekniska lösningar samt strategiska överväganden och val som gjorts inom ramen för anbudsförfarandet i upphandlingen. Kammarrätten bedömer att det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande av de begärda uppgifterna kan innebära skada för anbudsgivaren. Det har därför varit rätt av trafiknämnden att inte lämna ut handlingarna i dessa delar. 

upphandling_Ratt_att_inte_lamna_ut_uppgifter_om_tekniska_losningar_och_strategiska_overvaganden_16x9.jpg

Bakgrund

Ett bolag begärde hos trafiknämnden i en region att få ta del av förhandlingsprotokollen inklusive bilagor i en upphandling, som innehöll uppgifter om en anbudsgivares anbud, i sin helhet. Trafiknämnden bedömde att handlingarna omfattades av sekretess.

Bolaget överklagade trafiknämndens beslut och anförde att trafiknämndens beslut var alltför allmänt hållet. Beslutet innehöll dessutom inte någon närmare motivering av på vilket sätt ett utlämnande kunde leda till skada.

Trafiknämnden framhöll att uppgifterna i handlingarna hade maskerats eftersom de avsåg anbudsgivarens affärs-​ och driftförhållanden. 

Kammarrätten

Kammarrätten konstaterar att de handlingar som bolaget har begärt att få ut innehåller uppgifter om bland annat anbudsgivarens tekniska lösningar och särskilda förhållanden samt strategiska överväganden och val som gjorts inom ramen för anbudsförfarandet i upphandlingen. Kammarrätten gör bedömningen att det finns särskild anledning att anta att ett utlämnande av de begärda uppgifterna kan innebära skada för anbudsgivaren. Beslutet att inte lämna ut handlingarna i dessa delar har därför varit korrekt. Överklagandet ska därför avslås. 

Domen (se Kammarrätten i Stockholm 2020-07-22, mål nr 3736-20) är refererad av jurist Anna Bernefalk.

Publicerad 22 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023