Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Prövningstillstånd om takvolymer i ramavtal

Är det förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet? Och om så inte är fallet, under vilka förutsättningar kan en sådan brist anses ha medfört att en leverantör har lidit skada eller kan komma att lida skada? De här frågorna har HFD meddelat prövningstillstånd för och kommer att ta ställning till framöver.

upphandling_Provningstillstand_om_takvolymer_i _amavtal_16x9.jpg

En kommun upphandlade ramavtal för utskriftstjänster och angav inte uttryckligen någon högsta volym som avtalet omfattade. Istället angav kommunen en historisk årsvolym för 2018, uttryckt såväl i total kvantitet som total årskostnad. Kommunen angav också att det uppskattade behovet kunde över- eller underskridas.

Ett bolag ansökte om överprövning och anförde att kommunen underlåtit att inkludera en uppgift om avtalets maximala kvantitet, vilket stred mot upphandlingsrättsliga principer. Bolaget menade också att det till följd av avsaknaden av uppgift om total volym inte hade haft möjlighet att anpassa sin prissättning och lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud. 

Förvaltningsrätten avslog bolagets ansökan om överprövning.  Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Efter att bolaget överklagat kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva kammarrättens beslut att inte meddela bolaget tillstånd för prövning i kammarrätten.

Kammarrätten ansåg att den upphandlande myndigheten hade brutit mot öppenhetsprincipen och principen om likabehandling genom att inte ange den maximala volym som ramavtalet avsåg. Bolaget hade däremot inte visat att det lidit eller riskerat att lida skada i den mening som krävs för ett ingripande enligt LOU till följd av denna brist. Kammarrätten avslog därför överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet och ska pröva om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada.

Publicerad 23 feb 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024