Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet

Har ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till.

upphandling_Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet_16x9.jpg

En kommun ingick ett tjänstekoncessionsavtal (Grundavtalet) med en leverantör. Därefter ingicks ett tilläggsavtal. Genom Grundavtalet kom kommunen och leverantören överens om att leverantören skulle sätta upp väderskydd. Tilläggsavtalet innebar att avtalstiden för koncessionen förlängdes med tolv år och att leverantören åtog sig att leverera och installera ytterligare ett stort antal väderskydd på nya platser.

En annan leverantör ansökte om överprövning och menade att tilläggsavtalet skulle ogiltigförklaras.

Kommunen framhöll att det inte fanns något avtal att ogiltigförklara, eftersom det hade gjorts en giltig uppsägning av tilläggsavtalet och det inte hade utväxlats några prestationer mellan parterna. 

Kammarrätten konstaterar att tilläggsavtalet har utgjort en väsentlig ändring i förhållande till den tidigare avtalade koncessionen utan att en ny upphandling genomförts. Det har därför varit fråga om en otillåten direktupphandling. 

Om avtalet som ingåtts genom otillåten direktupphandling förklaras ogiltigt innebär det att avtalet är civilrättsligt ogiltigt och inte kan göras gällande. Enligt kammarrätten kan parterna i ett fall som detta inte förfoga över processen på ett sådant sätt att de genom att säga upp avtalet kan undvika att beslut fattas om ogiltigförklaring av det avtal som ingåtts med åsidosättande av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen.

Oberoende av om prestationer har utväxlats mellan parterna anser kammarrätten därför att det finns skäl att ogiltigförklara tilläggsavtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet och ska pröva om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

Senast uppdaterad 9 jun 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området