Logga in

Glömt ditt lösenord?

Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet

Har ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till.

upphandling_Prövningstillstånd om överprövning av avtals giltighet_16x9.jpg

En kommun ingick ett tjänstekoncessionsavtal (Grundavtalet) med en leverantör. Därefter ingicks ett tilläggsavtal. Genom Grundavtalet kom kommunen och leverantören överens om att leverantören skulle sätta upp väderskydd. Tilläggsavtalet innebar att avtalstiden för koncessionen förlängdes med tolv år och att leverantören åtog sig att leverera och installera ytterligare ett stort antal väderskydd på nya platser.

En annan leverantör ansökte om överprövning och menade att tilläggsavtalet skulle ogiltigförklaras.

Kommunen framhöll att det inte fanns något avtal att ogiltigförklara, eftersom det hade gjorts en giltig uppsägning av tilläggsavtalet och det inte hade utväxlats några prestationer mellan parterna. 

Kammarrätten konstaterar att tilläggsavtalet har utgjort en väsentlig ändring i förhållande till den tidigare avtalade koncessionen utan att en ny upphandling genomförts. Det har därför varit fråga om en otillåten direktupphandling. 

Om avtalet som ingåtts genom otillåten direktupphandling förklaras ogiltigt innebär det att avtalet är civilrättsligt ogiltigt och inte kan göras gällande. Enligt kammarrätten kan parterna i ett fall som detta inte förfoga över processen på ett sådant sätt att de genom att säga upp avtalet kan undvika att beslut fattas om ogiltigförklaring av det avtal som ingåtts med åsidosättande av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen.

Oberoende av om prestationer har utväxlats mellan parterna anser kammarrätten därför att det finns skäl att ogiltigförklara tilläggsavtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i målet och ska pröva om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

Publicerad 9 jun 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024