Politiker på studiebesök i vårdens lokaler

Vård och omsorg diskuteras flitigt i valtider och resursfördelningen till och inom vården är en av valets viktigaste frågor. En högaktuell del av partiernas valkampanjer är därför att besöka platser som sjukhus, vårdcentraler och vårdrelaterade boenden. Men är det lämpligt att ett politiskt parti gör besök mitt bland patienter och pågående vård?

Rättsliga grundprinciper om öppenhet

Den offentligt styrda och finansierade sjukvården och äldreomsorgen vilar på en mängd olika rättsliga grundprinciper. En av de huvudsakliga principerna är objektivitets- och likhetsprincipen, som innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall ska behandlas lika. Principerna ska alltid betraktas av myndigheterna och innebär att en viss meningsinriktning inte får särbehandlas utan objektiva skäl. Det är därför inte tillåtet att bara låta ett visst parti komma på besök, men inte ett annat parti.

Att alla, oavsett politisk tillhörighet eller åskådning, ska tillåtas få tillträde till en vårdinrättning är något som sjukhusledningen måste ta ställning till när de överväger besöksförfrågningar till myndighetens lokaler.

Offentliga vårdinrättningar är inte offentlig plats

Politiker är förtroendevalda medborgare och har därför precis som allmänheten i övrigt ingen rätt att få tillgång till eller vistas i alla lokaler på exempelvis ett sjukhus eller äldreboende. Alla lokaler på en vårdinrättning är inte offentlig plats, dit allmänheten har fritt tillträde. Ett besök på vissa platser kräver tillstånd. Däremot är lokalerna i vissa delar tillgängliga för allmänheten, vanligtvis entréer, kafeterior, väntrum, vissa trapphus och korridorer.

Ordningsregler för arbetets behöriga gång

Avvägningarna gällande politiska besök är inte alltid enkla att göra för verksamheterna. Landsting och kommuner ser värdet i att ta emot politikerbesök för att berätta om sina verksamheter och det goda arbete som dagligen utförs. Samtidigt finns det ett behov av att kunna begränsa tillträdet med hänvisning till att arbetet måste kunna bedrivas utan störningar och på ett ändamålsenligt sätt. Verksamhetens behöriga gång måste alltid anses ha företräde framför olika typer av studiebesök.

Sekretessregler i samband med politikerbesök i vården

I samband med studiebesök är det viktigt att tänka på patientsekretessen. Sekretessen innebär ett skydd för uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. För att någon uppgift ska kunna lämnas ut måste det stå klart att utlämnandet inte innebär skada för patienten eller dess närstående. För att kunna lämna ut uppgifter till utomstående krävs alltså samtycke eller något annat stöd i lagstiftningen – en så kallad sekretessbrytande regel.

Sekretessen gäller för såväl personal och förtroendevalda som ledning och de som fått kännedom om uppgifter genom att delta i en myndighets verksamhet.

Sekretessregleringen i sig ställer höga krav på tydlig information om inplanerade studiebesök till dem som vistas i vården. De som inte vill träffa till exempel representanter för ett parti ska inte behöva göra det.

Politiska åsikter under arbetstid

Att personal i landstinget eller kommunen protesterar mot ett visst politiskt partis besök utgör inte en objektiv grund för att neka besöket.

Vill du se fler analyser på hälso- och sjukvårdens område? 

Läs då mer om informationstjänsten JP Sjukvårdsnet där du kan ta del av hela analysen skriven av regionjuristen Linda Larsson.

Publicerad 6 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023