Påverkas miljön och klimatet av kommunernas inköp?

Upphandlingsmyndigheten presenterar nu en miljöspendanalys – det vill säga en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats – som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha.

upphandling_kommun_inkop_som_paverkar_klimatet_16x9.jpg

År 2016 uppgick de svenska kommunernas utsläpp av växthusgaser från offentliga inköp till 12,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar.

I miljöspendanalysen bedöms inte enbart klimatpåverkan utan även utsläpp av inandningsbara hälsoskadliga partiklar och förändring av landanvändning som bland annat påverkar den biologiska mångfalden. Kommunernas inköp 2016 bedöms ha medfört en förändrad global landanvändning på drygt 1 miljard kvadratmeter.

Analysen är uppdelad i olika kategorier av inköp. Entreprenadarbeten samt varor och tjänster inom byggsektorn är den inköpskategori som har störst klimatpåverkan. I analysen står dessa för cirka 32 procent av klimatpåverkan från alla inköp i kommunerna. 

Några av de svenska miljömålen riktar in sig på den miljöpåverkan som analysen mäter. Eftersom olika inköp påverkar olika miljöaspekter och mål olika mycket kan miljöspendanalysen användas som ett stöd för att ta inköpsbeslut på strategisk nivå.

Senast uppdaterad 9 okt 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar