Nya regler om upphandling av välfärdstjänster

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om upphandling av välfärdstjänster i kraft. Sju nya paragrafer i 19 kap. och bilagan ”Förteckning över välfärdstjänster” införs i LOU.     

upphandling_Nya_regler_om_upphandling_av_valfardstjanster_16x9.jpg

Här får du en kort genomgång av vad de nya bestämmelserna innebär:

 • En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av välfärdstjänster för organisationer som uppfyller vissa krav. Organisationens syfte ska vara att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster och organisationen ska återinvestera eventuell vinst för att uppnå syftet. Organisationen ska dessutom ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande, eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. Löptiden för ett sådant kontrakt får inte överstiga tre år.         
              
 • En upphandlande myndighet som planerar att reservera deltagandet i en upphandling ska informera om detta i annonsen om upphandlingen.

 • Vid upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt tröskelvärde tillämpas reglerna om avtalsspärr, överprövning, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn. Om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse ska även de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU tillämpas.
             
 • En upphandlande myndighet som planerar att upphandla en välfärdstjänst vars värde beräknas understiga tröskelvärdet ska informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Upphandlingar som understiger 28 procent av tillämpligt tröskelvärde behöver däremot inte offentliggöras.

 • Hur ska värdet av en upphandling av välfärdstjänster beräknas? Jo, värdet ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de har utnyttjats.
                                                
 • När en upphandlande myndighet har annonserat en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet ska den underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. Det här ska göras skriftligen och så snart som möjligt.

 • En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under hela upphandlingsprocessen. Dokumentationskravet gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.   

Publicerad 4 dec 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023