Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya regler om upphandling av välfärdstjänster

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om upphandling av välfärdstjänster i kraft. Sju nya paragrafer i 19 kap. och bilagan ”Förteckning över välfärdstjänster” införs i LOU.     

upphandling_Nya_regler_om_upphandling_av_valfardstjanster_16x9.jpg

Här får du en kort genomgång av vad de nya bestämmelserna innebär:

 • En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av välfärdstjänster för organisationer som uppfyller vissa krav. Organisationens syfte ska vara att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster och organisationen ska återinvestera eventuell vinst för att uppnå syftet. Organisationen ska dessutom ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande, eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter. Löptiden för ett sådant kontrakt får inte överstiga tre år.         
              
 • En upphandlande myndighet som planerar att reservera deltagandet i en upphandling ska informera om detta i annonsen om upphandlingen.

 • Vid upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tillämpligt tröskelvärde tillämpas reglerna om avtalsspärr, överprövning, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn. Om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse ska även de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU tillämpas.
             
 • En upphandlande myndighet som planerar att upphandla en välfärdstjänst vars värde beräknas understiga tröskelvärdet ska informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Upphandlingar som understiger 28 procent av tillämpligt tröskelvärde behöver däremot inte offentliggöras.

 • Hur ska värdet av en upphandling av välfärdstjänster beräknas? Jo, värdet ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de har utnyttjats.
                                                
 • När en upphandlande myndighet har annonserat en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet ska den underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. Det här ska göras skriftligen och så snart som möjligt.

 • En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under hela upphandlingsprocessen. Dokumentationskravet gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.   

Publicerad 4 dec 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024