Ny sekretessbrytande regel för att motverka våld i nära relationer

Ny sekretessbrytande regel för att motverka våld i nära relationer.jpg

Personer i en relation där våld förekommer söker ofta vård eller behandling från hälso- och sjukvården och tandvården, utöver stöd och hjälp från socialtjänsten.  Sedan den 1 augusti finns en nya sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som syftar till att underlätta samverkan mellan myndigheter.

Både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns uppgifter om såväl personer som riskerar att utöva våld mot närstående, som om personer som riskerar att utsättas för eller har utsatts för sådant våld. För att kunna hjälpa dessa personer krävs ofta samverkan mellan myndigheter i högre utsträckning än i dag då sekretess råder som utgångspunkt.

En sekretessbrytande bestämmelse anses kunna bidra till att förebygga allvarliga våldsbrott, liksom till att en person som riskerar att utsättas för allvarligt våld i högre utsträckning får det stöd och skydd som kan vara nödvändigt för att säkerställa tryggheten.

För att underlätta samverkan med andra myndigheter infördes från den 1 augusti 2021 en lagändring i OSL som innebär att socialtjänstsekretessen inte hindrar att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till Polismyndigheten, om:

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde mot den närstående kommer att begå ett sådant brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet, och
 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller för den närstående, eller av andra särskilda skäl, inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Samma sekretessbrytande möjlighet gäller även vad avser hälso- och sjukvårdssekretessen i OSL.

I våra informationstjänster JP Sjukvårdsnet och JP Socialnet har vår expert Linda Larsson skrivit en analys där hon går igenom de olika delarna i den sekretessbrytande bestämmelsen och vad de innebär praktiskt med konkreta exempel. Vill du ta del av analysen i sin helhet? Ansök om ett gratis testkonto här >

Publicerad 27 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023