Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ny praxis om tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda? Den frågan har HFD prövat i en ny dom.

upphandling_Ny_praxis_om_tvingande_hansyn_till_ett_allmanintresse_16x9.jpg

Bakgrund


Ett landsting upphandlade serviceresor. Serviceresorna inkluderade särskilda persontransporter i form av sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen. Landstinget och taxibolaget ingick också ett tilläggsavtal om att fem tidszonsfordon skulle tas bort från avtalet.

Kammarrätten bedömde att det fanns förutsättningar för att ogiltigförklara avtalet, men att avtalet skulle få bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) bedömning


HFD konstaterar att sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts är sådana allmänintressen som avses i upphandlingslagstiftningen. Men för att avtalet ska få bestå måste avtalet verkligen vara en nödvändig förutsättning för att transporterna ska kunna genomföras. HFD noterar att landstinget har tillgång till 147 fordon. Avtalet rör 20 av dessa fordon, det vill säga 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten. Enligt HFD:s bedömning har landstinget inte konkretiserat på vilket sätt och i vilken omfattning som utförandet av de särskilda persontransporterna försämras och ineffektiviseras om fordonskapaciteten minskar med dessa 20 fordon.

HFD konstaterar avslutningsvis att en minskning med 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten visserligen inte är oväsentlig, men att landstinget inte har visat att det föreligger sådana exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska få bestå med hänsyn till allmänintresset. 

Publicerad 28 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024