Ny praxis om tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda? Den frågan har HFD prövat i en ny dom.

upphandling_Ny_praxis_om_tvingande_hansyn_till_ett_allmanintresse_16x9.jpg

Bakgrund


Ett landsting upphandlade serviceresor. Serviceresorna inkluderade särskilda persontransporter i form av sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen. Landstinget och taxibolaget ingick också ett tilläggsavtal om att fem tidszonsfordon skulle tas bort från avtalet.

Kammarrätten bedömde att det fanns förutsättningar för att ogiltigförklara avtalet, men att avtalet skulle få bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) bedömning


HFD konstaterar att sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts är sådana allmänintressen som avses i upphandlingslagstiftningen. Men för att avtalet ska få bestå måste avtalet verkligen vara en nödvändig förutsättning för att transporterna ska kunna genomföras. HFD noterar att landstinget har tillgång till 147 fordon. Avtalet rör 20 av dessa fordon, det vill säga 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten. Enligt HFD:s bedömning har landstinget inte konkretiserat på vilket sätt och i vilken omfattning som utförandet av de särskilda persontransporterna försämras och ineffektiviseras om fordonskapaciteten minskar med dessa 20 fordon.

HFD konstaterar avslutningsvis att en minskning med 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten visserligen inte är oväsentlig, men att landstinget inte har visat att det föreligger sådana exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska få bestå med hänsyn till allmänintresset. 

Senast uppdaterad 28 maj 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området