Ny praxis om tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Är det motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda? Den frågan har HFD prövat i en ny dom.

upphandling_Ny_praxis_om_tvingande_hansyn_till_ett_allmanintresse_16x9.jpg

Bakgrund


Ett landsting upphandlade serviceresor. Serviceresorna inkluderade särskilda persontransporter i form av sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen. Landstinget och taxibolaget ingick också ett tilläggsavtal om att fem tidszonsfordon skulle tas bort från avtalet.

Kammarrätten bedömde att det fanns förutsättningar för att ogiltigförklara avtalet, men att avtalet skulle få bestå med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) bedömning


HFD konstaterar att sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts är sådana allmänintressen som avses i upphandlingslagstiftningen. Men för att avtalet ska få bestå måste avtalet verkligen vara en nödvändig förutsättning för att transporterna ska kunna genomföras. HFD noterar att landstinget har tillgång till 147 fordon. Avtalet rör 20 av dessa fordon, det vill säga 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten. Enligt HFD:s bedömning har landstinget inte konkretiserat på vilket sätt och i vilken omfattning som utförandet av de särskilda persontransporterna försämras och ineffektiviseras om fordonskapaciteten minskar med dessa 20 fordon.

HFD konstaterar avslutningsvis att en minskning med 14 procent av den tillgängliga fordonskapaciteten visserligen inte är oväsentlig, men att landstinget inte har visat att det föreligger sådana exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska få bestå med hänsyn till allmänintresset. 

Publicerad 28 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022