Ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna

Ny-lag-om-konsultation-i-ärenden-av-särskild-betydelse-för-samerna.jpg

Regeringen vill införa en ny lag som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter, eftersom nuvarande bestämmelser om samråd inte räcker till och för att Sverige har fått kritik för det. Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2022, men regioner och kommuner föreslås ansluta först 1 mars 2024.

BAKGRUND

Idag finns det ett fåtal bestämmelser om samråd med samiska företrädare, till exempel i miljöbalken, minerallagen och skogsvårdslagen, men det finns inga allmänna konsultationsregler som säkerställer att det samiska folket i ett tidigt skede får insyn i processer och frågor som rör dem. FN och internationella expertkommittéer har gett Sverige kritik för det och de har i stor utsträckning betonat staters skyldighet att konsultera urfolk i frågor som rör dem. Samerna är ett urfolk. I både Norge och Finland finns en konsultationsskyldighet med samerna som omfattar myndigheter. Att införa en sådan ordning skulle vara i linje med FN:s rekommendationer och det är en förutsättning för att Sverige ska kunna ratificera den nordiska samekonventionen. Regeringen konstaterar att det behövs en ny lag som ska heta lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Med anledning av den nya lagen införs redaktionella ändringar i sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

VEM SKA VARA SKYLDIG ATT KONSULTERA SAMISKA FÖRETRÄDARE?

Lagförslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter får en skyldighet att konsultera samiska företrädare innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna den 1 mars 2022. Kommuner och regioner får samma skyldighet, men först 1 mars 2024. SKR och flera kommuner har varit kritiska till att kommunerna ska omfattas och flera remissinsatser menar att förslaget ger samiska folket makt att påverka tidsåtgången i beslutsprocesser på ett oproportionerligt stort sätt. När frågan utreddes första gången (prop. 2020/21:64) skulle regleringen träffa kommuner och regioner direkt men sedan drogs förslaget tillbaka. I den nu aktuella propositionen har kommuner och regioner fått två år längre förberedelsetid än övriga konsultationsskyldiga. När det gäller kommunerna så blir det den nämnd som bereder fullmäktiges ärenden som är skyldig att konsultera samerna. Undantagna från skyldigheten är bland andra domstolsliknande nämnder och organ, Sametinget och Sameskolstyrelsen.

VILKA SAMISKA FÖRETRÄDARE SKA KONSULTERAS?

Sametinget ska konsulteras i ett ärende som företrädare för det samiska folket. Om ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska även samebyn konsulteras. Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation ska även organisationen konsulteras.

VILKA ÄRENDEN OMFATTAS?

Med ”ärenden som kan få särskild betydelse för samerna” menas ärenden som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk, alltså när samerna påverkas på ett sätt som skiljer sig från den övriga befolkningen. Exempel på när det kan bli aktuellt med konsultation är ärenden om näringsfrågor, renskötsel, fiske, jakt, rovdjur, gruvor, vindkraft, skogsfrågor, kulturmiljöfrågor, ortnamn och biologisk mångfald på renbetesmark. Även ärenden som rör samiskt kulturarv, traditionell kunskap, samiska språk och samisk kultur inom musik, teater, litteratur och konst samt religion kan omfattas av konsultationsskyldigheten. För kommunernas del bedöms konsultationsskyldigheten främst bli aktuell inför beslut i frågor om samisk skola, samisk äldreomsorg och samisk förskola.

Regeringen skriver att exemplifieringen inte är uttömmande utan myndigheterna kommer med tiden få en närmare förståelse för vilka frågor som har särskild betydelse för samerna. Ärenden som enbart rör enstaka samer omfattas inte av konsultationsskyldigheten.

Konsultationen ska genomföras i god anda och fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till konsultationen uppnåtts eller tills det förklaras att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet.

VILKA ÄRENDEN OMFATTAS INTE?

I den föreslagna lagen finns vissa begränsningar av konsultationsskyldigheten, till exempel ärenden som rör allmän ordning och säkerhet, statsbidrag i enskilda fall och om det är uppenbart att konsultation inte behövs.

IKRAFTTRÄDANDE

Regeringen föreslår att den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk träder i kraft den 1 mars 2022. Genom förslaget till lag om ändring i den nya lagen ansluts regioner och kommuner till konsultationsordningen först den 1 mars 2024.

Av Maria Bjurholm, jurist och redaktör för JP Förvaltningsnet och JP Skolnet. 

Publicerad 3 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023