Ny HFD-dom om prissättning i anbud

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

upphandling_Ny_HFD-dom_om_prissattning_i_anbud_16x9.jpg

En kommun genomförde en ramavtalsupphandling för asfaltsbeläggningar och angav de arbeten som omfattades av upphandlingen uppdelat i olika mängdintervall. Leverantörerna skulle i anbuden ange pris per enhet för dessa olika intervall. Som obligatoriskt krav angavs att priset per enhet för ett större intervall inte fick vara högre än priset per enhet för ett mindre intervall för samma typ av arbete. Kommunen förkastade en leverantörs anbud på grund av bristande kravuppfyllelse.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till HFD 2018 ref. 50. I det avgörandet fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att ett timarvode måste uppgå till en viss lägsta nivå, det vill säga att tillämpa ett golvpris. Motiveringen var att ett sådant krav hindrar leverantörerna från att konkurrera med priset och innebär att den upphandlande myndigheten saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra och att bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat.

Även i detta mål anser Högsta förvaltningsdomstolen att det obligatoriska kravet innebär att leverantörerna inte får prissätta sina anbud helt fritt. Däremot anger kravet ingen absolut nedre gräns för hur låga priser som får offereras. Kravet hindrar därför inte leverantörerna från att konkurrera med sina priser. Kravet är inte heller konstruerat på ett sådant sätt att det leder till att onormalt låga anbud automatiskt förkastas. Kravet skiljer sig alltså på ett avgörande sätt från det som prövades i HFD 2018 ref. 50 och kan, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, inte komma i konflikt med likabehandlingsprincipen eller med bestämmelserna om onormalt låga anbud. Kommunen gjorde alltså rätt när den förkastade leverantörens anbud.

Senast uppdaterad 12 maj 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området