Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ny HFD-dom om prissättning i anbud

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

upphandling_Ny_HFD-dom_om_prissattning_i_anbud_16x9.jpg

En kommun genomförde en ramavtalsupphandling för asfaltsbeläggningar och angav de arbeten som omfattades av upphandlingen uppdelat i olika mängdintervall. Leverantörerna skulle i anbuden ange pris per enhet för dessa olika intervall. Som obligatoriskt krav angavs att priset per enhet för ett större intervall inte fick vara högre än priset per enhet för ett mindre intervall för samma typ av arbete. Kommunen förkastade en leverantörs anbud på grund av bristande kravuppfyllelse.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till HFD 2018 ref. 50. I det avgörandet fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att ett timarvode måste uppgå till en viss lägsta nivå, det vill säga att tillämpa ett golvpris. Motiveringen var att ett sådant krav hindrar leverantörerna från att konkurrera med priset och innebär att den upphandlande myndigheten saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra och att bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat.

Även i detta mål anser Högsta förvaltningsdomstolen att det obligatoriska kravet innebär att leverantörerna inte får prissätta sina anbud helt fritt. Däremot anger kravet ingen absolut nedre gräns för hur låga priser som får offereras. Kravet hindrar därför inte leverantörerna från att konkurrera med sina priser. Kravet är inte heller konstruerat på ett sådant sätt att det leder till att onormalt låga anbud automatiskt förkastas. Kravet skiljer sig alltså på ett avgörande sätt från det som prövades i HFD 2018 ref. 50 och kan, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, inte komma i konflikt med likabehandlingsprincipen eller med bestämmelserna om onormalt låga anbud. Kommunen gjorde alltså rätt när den förkastade leverantörens anbud.

Publicerad 12 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024