Ny HFD-dom om prissättning i anbud

Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

upphandling_Ny_HFD-dom_om_prissattning_i_anbud_16x9.jpg

En kommun genomförde en ramavtalsupphandling för asfaltsbeläggningar och angav de arbeten som omfattades av upphandlingen uppdelat i olika mängdintervall. Leverantörerna skulle i anbuden ange pris per enhet för dessa olika intervall. Som obligatoriskt krav angavs att priset per enhet för ett större intervall inte fick vara högre än priset per enhet för ett mindre intervall för samma typ av arbete. Kommunen förkastade en leverantörs anbud på grund av bristande kravuppfyllelse.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till HFD 2018 ref. 50. I det avgörandet fann Högsta förvaltningsdomstolen att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att ett timarvode måste uppgå till en viss lägsta nivå, det vill säga att tillämpa ett golvpris. Motiveringen var att ett sådant krav hindrar leverantörerna från att konkurrera med priset och innebär att den upphandlande myndigheten saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra och att bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst menat.

Även i detta mål anser Högsta förvaltningsdomstolen att det obligatoriska kravet innebär att leverantörerna inte får prissätta sina anbud helt fritt. Däremot anger kravet ingen absolut nedre gräns för hur låga priser som får offereras. Kravet hindrar därför inte leverantörerna från att konkurrera med sina priser. Kravet är inte heller konstruerat på ett sådant sätt att det leder till att onormalt låga anbud automatiskt förkastas. Kravet skiljer sig alltså på ett avgörande sätt från det som prövades i HFD 2018 ref. 50 och kan, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, inte komma i konflikt med likabehandlingsprincipen eller med bestämmelserna om onormalt låga anbud. Kommunen gjorde alltså rätt när den förkastade leverantörens anbud.

Publicerad 12 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023