Nu kommer en ny hälso- och sjukvårdslag

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt, tydligt och lättillgängligt. 

De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya och lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur. Den nya hälso- och sjukvårdslagen ska följa en struktur som bland annat tydliggör huvudmännens och vårdgivarnas skilda ansvar. 


Hälso- och sjukvårdslagen förnyas

Lagen ska vara indelad i fem avdelningar och kapitel med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Ändringarna i lagen gör att det också blir följdändringar i relaterade lagar som föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringarna är mestadels språkliga och redaktionella. 

Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen, HSL, trädde i kraft den 1 januari 1983 och ersatte då sjukvårdslagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2017.

 I JP Socialnet finns en sammanfattning av propositionen till den nya lagen, här kan du testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Hälso- och sjukvård

Utbildningar

  • Denna kurs om Lex Maria tar sikte på vårdgivarens ansvar att bedriva en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt dess skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO.

    Stockholm Föreläsare: Ulrika Sandén
  • Denna 2-dagars översiktskurs för vårdpersonal behandlar vårdgivarens och vårdpersonalens juridiska ansvar inom hälso- och sjukvården. Kursen leds av en läkare och en jurist vilket förser deltagarna med en unik kombination av teoretiska och praktiska exempel.  

    Malmö 2-dagarskurs Föreläsare: Linda Larsson, Hans Adler
  • Denna kurs om sekretess inom hälso- och sjukvården behandlar bland annat frågan om inre sekretess, tillgång till patientuppgifter, undantag från sekretess och utlämning av journaler. Kursen leds av en läkare och en jurist vilket förser deltagarna med en unik kombination av teoretiska och praktiska exempel.   

    Stockholm Föreläsare: Linda Larsson, Hans Adler