Nu kommer en ny hälso- och sjukvårdslag - JP Infonet

Nu kommer en ny hälso- och sjukvårdslag

Riksdagen har beslutat att ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen med en ny. Syftet med den nya lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt, tydligt och lättillgängligt. 

De flesta bestämmelserna i den nuvarande lagen förs över till den nya och lagändringarna innebär främst att det ska göras språkliga förändringar och att lagen ska få en ny struktur. Den nya hälso- och sjukvårdslagen ska följa en struktur som bland annat tydliggör huvudmännens och vårdgivarnas skilda ansvar. 


Hälso- och sjukvårdslagen förnyas

Lagen ska vara indelad i fem avdelningar och kapitel med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Ändringarna i lagen gör att det också blir följdändringar i relaterade lagar som föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ändringarna är mestadels språkliga och redaktionella. 

Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen, HSL, trädde i kraft den 1 januari 1983 och ersatte då sjukvårdslagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2017.

 I JP Socialnet finns en sammanfattning av propositionen till den nya lagen, här kan du testa tjänsten gratis!

Senast uppdaterad 28 feb 2017

Mer om Hälso- och sjukvård
Utbildningar
  • Denna kurs om Lex Maria tar sikte på vårdgivarens ansvar att bedriva en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt dess skyldighet att utreda vårdskador och anmäla allvarliga vårdskador till IVO.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Ulrika Sandén
  • Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Linda Larsson

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området