Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nu införs legitimation för kuratorer

Den 1 juli 2019 införs nya regler om att kuratorer i hälso- och sjukvården ska få en legitimerad yrkestitel. Syftet är främst att öka patientsäkerheten. Yrkestiteln för kuratorerna ska vara hälso- och sjukvårdskurator och för att få legitimationen kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Syftet med regeringens förslag är främst att öka patientsäkerheten, dels genom att det ställs krav på lämplighet och kompetens för att få legitimation, dels genom att legitimationen kan återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket.

skola_kurator_legitimation16x9.jpg

Yrkestiteln för kuratorerna ska vara hälso- och sjukvårdskurator och för att få legitimationen kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Under en övergångsperiod kommer de som redan arbetar som kuratorer ha möjlighet att få en legitimation om de har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

Skyldighet att föra patientjournal

Den som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra journal vid vård av patienter. I vissa fall är även icke-legitimerad personal skyldig att föra patientjournal. Regeringen föreslår nu att den som, utan att ha legitimation för yrket, utför samma slags arbetsuppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården som en hälso- och sjukvårdskurator även fortsättningsvis ska vara skyldig att föra patientjournal.

Gränsdragningsproblem mot skola och socialtjänst

En majoritet av de remissinstanser som yttrat sig är i huvudsak positiva till eller har inget att invända mot förslaget.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar dock att förslaget inte innebär något klargörande i fråga om under vilka förutsättningar en skolkurator som är verksam inom elevhälsan ska räknas som hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare anser myndigheten att det saknas en problematisering kring det förhållandet att personer med socionomexamen som exempelvis arbetar inom socialtjänsten med barn, unga, vuxna och äldre inte ska omfattas av kravet på legitimation på motsvarande sätt som hälso- och sjukvårdskuratorer.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerad 25 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy