Kurs – Elevhälsans legala ramar i praktiken

Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra att genomskåda för den som inte har juridisk skolning. Felaktiga ageranden kan utmynna i en rad rättsliga sanktioner mot tjänstemannen eller verksamheten.

Kursen Elevhälsans legalaramar i praktiken börjar med en genomgång av likheterna och skillnaderna mellan de olika delarna som elevhälsan består av. Vi behandlar bestämmelserna om egenvård och hälso- och sjukvårdens regelverk kring ledningssystem, verksamhetschefsansvaret, patientsäkerhet och dokumentation. Under utbildningen går vi igenom relevanta lagrum i föräldrabalken och det juridiska synsättet på vårdnadshavares kontra barnets bestämmanderätt i olika situationer. Vi tittar på förvaltningsrättsliga ärenden i skolan i vilka elevhälsan vanligtvis blir inblandad och hur dessa ska handläggas. Därefter går vi igenom offentlighets- och sekretessfrågor samt gör ett nedslag i centrala dataskyddsfrågor med sikte bl.a. på de praktiska frågeställningarna som personal inom elevhälsan dagligen brottas med.

Kursen är skapad specifikt för elevhälsan och riktar sig därför primärt till skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger men kursen passar även andra med övergripande ansvar i dessa frågor. Kursen passar såväl dem med som utan juridisk utbildning.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hos JP Infonet håller Natalie kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • De olika delarna i elevhälsan: likheter och skillnader
  • Något om egenvård
  • Den medicinska och psykologiska elevhälsan: hälso- och sjukvårdens regelverk: ledningssystem – verksamhetschef – patientsäkerhet/smittskydd – dokumentation
  • Om vårdnadshavares och elevers bestämmanderätt avseende vård, sekretess och samtal
  • Förvaltningsärenden i vilka elevhälsan är inblandad
  • Om allmänna handlingar och sekretess i elevhälsan
  • Om personuppgiftsbehandling och dokumentation
  • Om vårdnadstvister
  • Sanktioner
Viktigt, intressant och mastigt.

Erica Sellerberg, MLA - Linköpings kommun Elevhälsan