Logga in

Glömt ditt lösenord?

När är misskötsel grund för avsked respektive uppsägning?

Arbetsgivarens beslut att avskeda eller säga upp en arbetstagare som missköter sig har betydelse vid en eventuell tvist. Arbetsgivaren är även skyldig att agera innan misskötseln leder till uppsägning eller avsked. Här är några saker som kan vara bra att tänka på.

arbetsliv_Nar_ar_misskotsel_grund_for_avsked_respektive_uppsagning_16x9.jpg

Arbetsgivarens beslut kan få stor ekonomisk betydelse


I en dom från Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 20) fick en ungdomsassistent rätt till skadestånd från sin arbetsgivare på grund av att det saknades grund för avskedandet. Orsaken till avskedandet var att ungdomsassistenten hade delvis arbetsvägrat och uppträtt olämpligt inför barn på ett HVB-hem. Domstolen ansåg att det inte räckte för avskedande, men att det däremot fanns saklig grund för uppsägning på grund av misskötsel.

Det kan ha stor ekonomisk betydelse om arbetsgivaren avskedar eller säger upp en arbetstagare, även om det i slutändan visar sig att det fanns skäl att skilja arbetstagaren från anställningen. Omständigheterna i det enskilda fallet har stor betydelse för att avgöra om en arbetsvägran är en allmän ovilja att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar eller om det handlar om ovilja att utföra visst bestämt arbete. En allmän vägran kan nämligen vara grund för avskedande, medan en vägran att utföra visst arbete kräver en mer nyanserad bedömning.

Vad bör arbetsgivare tänka på när arbetstagare missköter sig?


Arbetsgivaren måste noga återkoppla till arbetstagaren att en arbetsvägran eller ett beteende är olämpligt och även dokumentera att den återkopplingen har skett. Arbetsgivaren bör även klargöra för arbetstagaren vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet, vem som leder arbetet, vilka krav som ställs på arbetet och vilka konsekvenserna blir för verksamheten om arbetstagaren inte rättar sig efter arbetsgivarens anvisningar. Det krävs alltid att arbetsgivaren försöker vidta åtgärder innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning.

Om arbetstagaren avviker från arbetet, kan det på motsvarande sätt vara lämpligt att arbetsgivare genom dialog försöker förmå arbetstagaren att återgå till arbetet.

Processuella frågor


Om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren består anställningen under tiden som en tvist pågår, se 34 § LAS. Under den tiden ska i princip arbetstagaren få arbeta och är även berättigad till lön. En arbetsgivare som säger upp en arbetstagare kan dock framställa ett yrkande till en domstol om att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens utgång. Arbetstagarsidan kan å andra sidan i en tvist om ett avskedande yrka att anställningen ska bestå om arbetstagaren anser att arbetsgivaren inte har skäl för ett avskedande.

Vill du ta del av Karl Pfeifers analys i sin helhet?


Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Vill du lära dig mer om uppsägning och avskedande?


Missa inte kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl den 10 december i Stockholm. Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten.

Läs mer om kursen här >>

Publicerad 10 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy