Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek

offentlig-förvaltning_Möjligheten-att-ge-tillträdesförbud-ska-utökas-till-badanläggningar-och-bibliotek.jpg

På vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som andra besökare på ett negativt sätt. Regeringen vill därför utvidga lagen om tillträdesförbud till butik, som gäller sedan mars 2021, till att omfatta även badanläggningar och bibliotek. Enligt lagförslaget ska en person kunna förbjudas tillträde till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att hen kommer att begå brott på platsen eller allvarligt trakassera personal eller besökare. Tillträdesförbud till bibliotek ska också kunna meddelas vid risk för vissa ordningsstörningar. Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

BAKGRUND

Den 1 mars 2021 trädde lagen om tillträdesförbud till butik i kraft. Den innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken. Från det att lagen började gälla till den 1 februari i år inkom 548 ansökningar om tillträdesförbud till landets åklagarkammare varav 170 stycken beviljades. Regleringen är straffsanktionerad och under samma period har sju personer dömts för brott mot lagen om tillträdesförbud.

Samtidigt som riksdagen sa ja till propositionen om tillträdesförbud till butiker tillkännagav den att regeringen under 2021 ska återkomma till riksdagen med ett förslag om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek (bet. 2020/21:JuU13 punkt 4, rskr. 2020/21:169).

Regeringen konstaterar att det på vissa badanläggningar och bibliotek finns problem med bland annat brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökares möjligheter att ta del av verksamheten på ett tryggt och ostört sätt. Regeringen vill därför införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud även till dessa platser.

TILLTRÄDESFÖRBUD TILL BADANLÄGGNINGAR OCH BIBLIOTEK 

Ett gemensamt regelverk om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek

Tillträdesförbud ska kunna meddelas avseende badanläggningar och bibliotek, där verksamhet bedrivs som riktar sig till allmänheten. Regleringen om tillträdesförbud till dessa platser ska tas in i den lag som reglerar tillträdesförbud till butik. Lagen ska benämnas lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Regelverket om tillträdesförbud ska i huvudsak gälla på motsvarande sätt för de platser som omfattas av lagen, såväl i fråga om processuella regler som förutsättningar för förbud.

Vad som avses med badanläggningar och bibliotek

Genom att använda begreppet badanläggning vill regeringen markera att lagen ska gälla alla verksamheter med olika former av sim- och badaktiviteter.

När det gäller bibliotek finns det inom det allmänna biblioteksväsendet flera olika typer av bibliotek, bland annat folkbibliotek och skolbibliotek. Numera finns också bibliotek som bedrivs i privat regi, med offentlig eller privat finansiering. Det bör enligt regeringen inte göras någon åtskillnad mellan de olika bibliotekstyperna.

I fall där det sker viss annan verksamhet på badanläggningen eller biblioteket bör frågan om platsen ska omfattas av respektive begrepp avgöras av vad som är den huvudsakliga verksamheten. Detta bör också vara avgörande i fall där olika slags verksamheter är integrerade exempelvis genom att de bedrivs i gemensam regi.

Förutsättningarna för tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

En person ska, liksom i fråga om butiker, kunna få tillträdesförbud till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott på platsen. Även risken för att en person ska allvarligt trakassera någon på platsen, utan att det nödvändigtvis är att anse som ett brott, bör kunna föranleda ett tillträdesförbud.

Särskilt om bibliotek

I fråga om bibliotek ska en person dessutom kunna få tillträdesförbud om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon väsentligt kommer att störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.

Med att verksamheten störs väsentligt avses olika beteenden som inte nödvändigtvis är straffbara. Till skillnad från allvarliga trakasserier behöver störningarna inte heller rikta sig mot en person, utan det som avses är störningar av själva verksamheten. Det kan till exempel handla om att någon uppträder berusat, högljutt eller aggressivt eller river ner böcker. Att störningen ska vara väsentlig innebär ett krav på att den måste nå upp till en viss nivå. Störningen måste dock relateras till att det är fråga om ett bibliotek och bedömningen bör göras utifrån vad som normalt sett anses störa verksamheten där.

Vidare bör den omständigheten att det finns risk för att en person skadar bibliotekets egendom, även utan att det är fråga om brott, kunna leda till tillträdesförbud. Så kan exempelvis vara fallet om den skadegörande handlingen skett genom grov vårdslöshet. Skadan bör i sådana fall vara betydande, det vill säga att skadan måste vara av viss dignitet. Skadan behöver dock inte nödvändigtvis uppgå till ett större belopp för att anses som betydande i denna bemärkelse.

Undantag från tillträdesförbud

Ett tillträdesförbud ska inte omfatta tillträde till och vistelse på en plats endast i syfte att rösta i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget eller i en folkomröstning.

Processuella bestämmelser och straffrättsligt ansvar

De processuella bestämmelserna i lagen om tillträdesförbud till butik ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Det innebär de att ett tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst ett år, och får förlängas med högst ett år i taget. Förbudet gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Ett beslut om tillträdesförbud ska delges den som förbudet avser. Frågor om tillträdesförbud ska handläggas skyndsamt. Skyndsamhetskravet gäller för både åklagarens och domstolens handläggning.

Det är allmän åklagare som ska pröva frågor om tillträdesförbud. Åklagarens beslut kan överklagas till allmän domstol. Frågan om tillträdesförbud ska tas upp på skriftlig ansökan av en företrädare för butiken. Frågan ska också tas upp på anmälan av Polismyndigheten efter samtycke från en företrädare för butiken.

Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska personen inte dömas till ansvar. Ringa fall skulle till exempel kunna vara att en person passerar ingången men sedan direkt lämnar platsen. Vid bedömningen av om en gärning är ringa ska samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Undantaget från straffansvar måste dock, för att förbudets skyddsverkan ska kunna upprätthållas, ges ett snävt tillämpningsområde.

IKRAFTTRÄDANDE

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Av Angelica Wåhlin Björklund, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Publicerad 7 mar 2022

Angelica Wåhlin Björklund

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024