Har du koll på det allra senaste inom miljöområdet? Här får du en snabb och överskådlig uppdatering på den senaste lagstiftningen som beslutats om under februari 2019. Vår redaktör Björn Spejare ger sina kommentarer på rättsläget. 

Ny förordning om riksmätplatser

Den 1 april 2019 träder en ny förordning (SFS 2019:16) om riksmätplatser i kraft. Sverige har två riksmätplatser, där de nationella så kallade huvudnormalerna finns för olika storheter. Riksmätplatserna anses vara de som kan leverera kalibreringstjänster med den bästa mätförmågan i Sverige och finns hos RISE (tidigare Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Allmänna råd om fiskodling upphävs

Naturvårdsverkets allmänna råd om fiskodling – planering, tillstånd, tillsyn (AR 93:10) upphör att gälla den 1 april 2019 (NFS 2019:1). Istället är det Havs- och vattenmyndigheten som ger vägledning om tillsyn enligt miljöbalken i frågor om fiske och vattenbruk.

En ny kustbevakningslag

Den 1 april 2019 träder ändringar i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg i kraft. Kustbevakningens befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn ska i så stor utsträckning som möjligt, samlas i en och samma lag. Kustbevakningen får också ett utökat ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss. 

72 miljoner i stöd till drabbade inom skogsbruket

Regeringen har beslutat om att bevilja stöd till åtgärder efter de skogsbränder som utbröt i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län sommaren 2018. Stöd för totalt 72 miljoner kronor lämnas till följande fyra åtgärder; upparbetning av energived och sågtimmer, reparation och förstärkning av vägar, lagringsplatser för brandskadat virke och sanering av sågverk samt stöd för att markera fastighetsgränser. Förordningen (SFS 2019:12) träder i kraft den 1 mars 2019 och upphör att gälla den 31 december 2019.

JP Infonets jurist Björn Spejare kommenterar:  

 Efter skogsbränderna sommaren 2018 har regeringen beslutat att staten får lämna ekonomiskt stöd till fastighetsägare som drabbats av skogsbränder. Detta stöd är bara aktuellt om mottagaren inte redan har fått eller kunnat få någon annan ekonomisk ersättning för åtgärderna som aves. Stödet avser dels avverkning och tillredning för brandskadat virke som upparbetas, antingen för energiproduktion eller för annat än energiproduktion.

Aktuellt belopp uppgår till högst 50 kr per kubikmeter fast mått under bark. Det är också möjligt att få stöd för gränsmarkering, lagrings- och omlastningsplatser samtför sanering. Ansökan om dessa stöd gör hos Skogsstyrelsen. Stöd får också lämnas till väghållare för kostnader för att reparera och förstärka enskilda vägar till följd av transport av virke från ett brandskadat område. Ansökan om detta görs hos Trafikverket. Förordningen är tidsbegränsad och gäller bara under tiden 1 mars till 31 december 2019, vilket innebär att en ansökan måste göras innan årets slut.

Björn_Spejare_120x150.jpg

Björn Spejare
Jurist och redaktör för JP Miljönet

Publicerad 1 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023