Lärare oense om betyg – elev blev felaktigt godkänd

En elev fick felaktigt godkänt betyg i svenska som andraspråk efter att två lärare varit oense om betyget. Skolan ändrade därefter betyget, och underkände eleven. Skolinspektionen förelägger nu kommunen att ändra tillbaka betyget till godkänt, eftersom ändringen inte var förenlig med skollagen. 

Två lärare skulle gemensamt sätta betyg för eleverna i svenska som andraspråk eftersom den undervisande läraren saknade legitimation. Lärarna kom dock inte överens om betyget för eleven och den legitimerade lärarens bedömning att eleven inte skulle få godkänt skulle därför gälla. Den undervisande läraren gick dock bakom ryggen på den legitimerade läraren och skrev in ett godkänt betyg i betygswebben vilket ledde till att skolan senare ändrade betyget till ett icke godkänt betyg i betygskatalogen. En ändring av betyg i sak kan inte innebära att betyget sänks och elevens godkända betyg ska därför stå fast.

skola_oense_betyg16x9.jpg

Lärare ändrade betyg i smyg

En elev läste svenska som andraspråk för en lärare som var behörig men saknade legitimation. Eftersom läraren inte var legitimerad i ämnet skulle samplanering och bedömning kring kursgruppen ske med en annan lärare som både var behörig och legitimerad. Vid en avslutande ”betygkonferens” gjorde lärarna två olika bedömningar av den aktuella elevens kunskaper i ämnet. Den biträdande rektorn beslutade då, eftersom lärarna var oense, att den legitimerade lärarens bedömning skulle gälla.

Den undervisande läraren fick i uppdrag att meddela eleven att denne skulle få betyget F. Trots det lade läraren in det godkända betyget E i betygswebben. Det betyget ändrades en vecka senare i betygskatalogen till ett F av den legitimerade läraren. Eftersom en ändring gjordes signerades den i betygskatalogen av rektorn.

Skolinspektionens beslut 

Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn enligt 3 kap. 19 § skollagen. En rättelse enligt bestämmelsen förutsätter i princip att rättelsen inte innebär någon saklig ändring av det tidigare beslutet. Det är istället fråga om rent formella rättelser (prop. 2016/17:180 s. 227).

I 3 kap. 20 § skollagen finns bestämmelser om ändring av uppenbart oriktiga betyg. Av första stycket framgår att om den eller de som har fattat ett beslut om betyg finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska den eller dessa ändra betyget, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.

Det framgår i det aktuella fallet att en lärare satt ett godkänt betyg på eleven och att betyget i betygskatalogen därefter ändrats till ett icke godkänt betyg. Skolinspektionen konstaterar att det inte är en rättelse av skrivfel eller liknande förbiseende utan att det är en ändring i sak.

Skolinspektionen tar inte ställning till om betyget var uppenbart oriktigt eller inte men konstaterar att sänkningen av elevens betyg inte var förenlig med lagstiftningen då ändringar i sak inte får innebära att betyget sänks.

Skolinspektionen förelägger därför kommunen att vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till betyg i enlighet med författningarnas krav.

 Jens_Svedman_120x150.jpg

Jens Svedman
Redaktör, jurist
JP Skolnet

Publicerad 16 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023