Kommunnämnd förlorade avfallstvist

En bygg- och miljönämnd beslutade att förelägga ett bolag att transportera bort lättantändligt avfall från en fastighet. Enligt nämnden skulle beslutet fungera som ett verkställighetsförordnande, det vill säga gälla omedelbart. Bolaget överklagade beslutet och yrkade att det skulle inhiberas. I sin bedömning kommer MÖD fram till att det finns skäl för inhibition.

mark_miljo_Kommunnamnd_forlorade_avfallstvist_16x9.jpg

I ett nytt mål från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) beslutade en bygg- och miljönämnd att förelägga ett bolag att transportera bort lättantändligt avfall från en fastighet. Enligt nämnden skulle beslutet fungera som ett verkställighetsförordnande. Ett verkställighetsförordnande ska gälla omedelbart, man ska alltså inte avvakta med ett sådant. Nämndens beslut grundades på en skälighetsbedömning enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Nämnden menade att en möjlig brand av det lättantändliga avfallet skulle medföra stor olägenhet för boenden i närområdet cirka 200 meter från avfallsupplaget. På grund av detta ansåg nämnden att avfallet måste fraktas bort så fort som möjligt genom en omedelbar verkställighet.

Bolaget överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen och yrkade att beslutet skulle inhiberas. Inhibition innebär att man ska avvakta med ett beslut som annars skulle gälla omedelbart. Ett inhiberat beslut ska alltså inte gälla genast och tills vidare. I korthet ansåg bolaget att ärendet inte var akut och att man skulle drabbas hårt ekonomiskt om inhibition inte beviljades. Länsstyrelsen avslog bolagets yrkande, varefter bolaget överklagade till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD avslog överklagandet och menade att risken för olägenheter med en avfallsbrand var så överhängande att det funnits skäl för beslutet. Övriga omständigheter i fallet gav ingen anledning till inhibition. Bolaget gav sig dock inte och överklagade domen till MÖD.

MÖD prövar om det finns skäl att inte låta en inhibition ske. MÖD kommer fram till att det finns skäl för inhibition. Nämndens beslut om omedelbar verkställighet ska därför inte gälla tills vidare. Domstolen motiverar bedömningen i ljuset av nämndens rättsliga skälighetsbedömning. Enligt förarbeten ska enskilda nämligen ha en chans till domstolsprövning (indirekt inbegripet inhibition) innan ett beslut om de allmänna hänsynsreglerna verkställs.

MÖD betonar dock att scenariot hade varit annorlunda om avfallsbeslutet hade fullt förankrats i miljöbalkens bestämmelse om verkställighetsförordnande. Om grunden hade varit där i stället för i de allmänna hänsynsreglerna hade det inte kunnat inhiberas.

Publicerad 5 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

29 aug 2023

En hel del intressanta rättsliga förändringar genomförs på mark- och miljöområdet omkring halvårsskiftet 2023. Här ges ett urval av de mest centrala från varje departement.

24 aug 2023

I denna konkreta analys redogör miljörättsjuristen John Woivalin för den svenska ellagstiftningens uppbyggnad.

24 aug 2023