Kommunnämnd förlorade avfallstvist

En bygg- och miljönämnd beslutade att förelägga ett bolag att transportera bort lättantändligt avfall från en fastighet. Enligt nämnden skulle beslutet fungera som ett verkställighetsförordnande, det vill säga gälla omedelbart. Bolaget överklagade beslutet och yrkade att det skulle inhiberas. I sin bedömning kommer MÖD fram till att det finns skäl för inhibition.

mark_miljo_Kommunnamnd_forlorade_avfallstvist_16x9.jpg

I ett nytt mål från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) beslutade en bygg- och miljönämnd att förelägga ett bolag att transportera bort lättantändligt avfall från en fastighet. Enligt nämnden skulle beslutet fungera som ett verkställighetsförordnande. Ett verkställighetsförordnande ska gälla omedelbart, man ska alltså inte avvakta med ett sådant. Nämndens beslut grundades på en skälighetsbedömning enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Nämnden menade att en möjlig brand av det lättantändliga avfallet skulle medföra stor olägenhet för boenden i närområdet cirka 200 meter från avfallsupplaget. På grund av detta ansåg nämnden att avfallet måste fraktas bort så fort som möjligt genom en omedelbar verkställighet.

Bolaget överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen och yrkade att beslutet skulle inhiberas. Inhibition innebär att man ska avvakta med ett beslut som annars skulle gälla omedelbart. Ett inhiberat beslut ska alltså inte gälla genast och tills vidare. I korthet ansåg bolaget att ärendet inte var akut och att man skulle drabbas hårt ekonomiskt om inhibition inte beviljades. Länsstyrelsen avslog bolagets yrkande, varefter bolaget överklagade till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD avslog överklagandet och menade att risken för olägenheter med en avfallsbrand var så överhängande att det funnits skäl för beslutet. Övriga omständigheter i fallet gav ingen anledning till inhibition. Bolaget gav sig dock inte och överklagade domen till MÖD.

MÖD prövar om det finns skäl att inte låta en inhibition ske. MÖD kommer fram till att det finns skäl för inhibition. Nämndens beslut om omedelbar verkställighet ska därför inte gälla tills vidare. Domstolen motiverar bedömningen i ljuset av nämndens rättsliga skälighetsbedömning. Enligt förarbeten ska enskilda nämligen ha en chans till domstolsprövning (indirekt inbegripet inhibition) innan ett beslut om de allmänna hänsynsreglerna verkställs.

MÖD betonar dock att scenariot hade varit annorlunda om avfallsbeslutet hade fullt förankrats i miljöbalkens bestämmelse om verkställighetsförordnande. Om grunden hade varit där i stället för i de allmänna hänsynsreglerna hade det inte kunnat inhiberas.

Senast uppdaterad 5 okt 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området