Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn - JP Infonet

Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn

Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn. Brist på kunskap om funktionsnedsättningars konsekvenser och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet, visar en undersökning från Socialstyrelsen. 

Cirka 13 000 barn upp till 18 år får LSS-insatser från kommunen. Ungefär 95 procent av dessa barn är barn med en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vilket är diagnoser som kan innebära att barnet har svårigheter med socialt samspel eller att kommunicera.

Undersökning om hur barnens bästa tas tillvara

Socialstyrelsen har följt upp hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut och planering av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att göra det har myndigheten genomfört en enkätundersökning i landets kommuner och stadsdelar. Undersökningen visar att det finns flera utmaningar.

– Vi kan bland annat se att det finns handläggare som inte har tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. De saknar ofta både verktyg och utbildning i att kommunicera med barn som har nedsatt kommunikationsförmåga, vilket gör att det finns en risk att barnet inte blir lyssnat på eller får uttrycka sina åsikter säger Ylva Branting, utredare på Socialstyrelsen.

I 42 procent av kommunerna har färre än hälften eller ingen av handläggarna deltagit i fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning under den undersökta tvåårsperioden. Det är inte heller säkert att de lärt sig detta i sin grundutbildning. 

Kunskap och tillgång till kommunikationshjälpmedel saknas

Undersökningen visar också att det saknas kunskap om och tillgång till kommunikationshjälpmedel. Drygt hälften av kommunerna, 51 procent, svarade att de inte har några former av kommunikationsstöd. I 56 procent av kommunerna har det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Utmaningar för handläggarna

Socialstyrelsens undersökning visar att handläggarna ställs inför en hel del utmaningar i sitt arbete. Det handlar till exempel om att anpassa möten utifrån barnets behov och att kunna prata med barnet om svåra frågor.

Senast uppdaterad 27 feb 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området