Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kommunen kan dra tillbaka ett tillstyrkande av vindkraft

När ett tillståndsbeslut för vindkraft visade sig innebära andra förutsättningar för buller än vad som först utlovats, ändrade sig kommunen och lade in sitt veto. Enligt Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har en kommunal tillstyrkan av vindkraftsprojekt som prövas av miljöprövningsdelegationen inte någon bindande verkan. Det var därför rätt av MMD att upphäva tillståndsbeslutet efter att kommunen dragit tillbaka sin tillstyrkan.

mark_miljo_Kommunen_kan_dra_tillbaka_ett_tillstyrkande_av_vindkraft_16x9.jpg

Bakgrund

Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutade att ge ett bolag tillstånd till vindkraftverksamhet. Innan MPD fattade sitt beslut hade kommunen tillstyrkt bolagets ansökan.

Efter MPD:s tillståndsbeslut beslutade kommunen att inte längre tillstyrka vindkraftsanläggningen genom att lägga in sitt veto. I samband med detta överklagade kommunen tillståndsbeslutet och krävde att det skulle upphävas. Anledningen till vändningen var att kommunen ansåg att tillståndsbeslutet hade ändrat förutsättningarna kring verksamhetens avstånd till bostäder. Resultatet för bullernivåerna blev alltså något annat än vad kommunen tagit ställning till vid tidpunkten för beslutet om att tillstyrka ansökan.

Mark- och miljödomstolen (MMD) upphävde MPD:s beslut. Bolaget överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och menade att kommunen var bunden av sitt tillstyrkande när tillståndsbeslutet prövades av en högre instans.

Mark- och miljööverdomstolens bedömning

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det (16 kap. 4 § miljöbalken, MB). Frågan i målet är om kommunen kan dra tillbaka en sådan tillstyrkan under processens gång.

Det finns särskilda principer om ställningstaganden som en part gör i en domstolsprocess, till exempel medgivanden. I dispositiva mål, det vill säga mål där parterna kan komma överens om hur tvisten ska lösas istället för att domstolen gör det, gäller som huvudregel att sådana så kallade processuella dispositioner inte kan återkallas i högre instans. I mål som inte är dispositiva går det i högre grad att beakta ett återkallande. Det går dock inte att fastställa någon generell princip för hur bunden en part är av sina processuella dispositioner i sistnämnda fall. MÖD konstaterar att ett ansökningsmål enligt miljöbalken inte är ett dispositivt mål.

I förarbetena till bestämmelsen i 16 kap. 4 § MB anges att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes för att säkerställa ett långtgående kommunalt inflytande över användningen av mark och vatten.

Varken i lagtexten eller i förarbetena står det något om att kommunen skulle vara bunden av sin tillstyrkan under tillståndsprocessen. Det har inte heller angivits någon tid inom vilken kommunen ska lämna besked. Det anges dock att det är viktigt att en kommun som är negativ till en etablering av vindkraft redan under samrådsprocessen tydligt redogör för sin uppfattning, så att verksamhetsutövaren inte riskerar att dra på sig kostsamma prövningsprocesser i onödan.

Eftersom det inte finns lagstöd anser MÖD att en kommunal tillstyrkan vid MPD inte kan ges en bindande verkan. Det var därför korrekt av MMD att upphäva tillståndsbeslutet med hänvisning till att det saknades kommunal tillstyrkan.

Publicerad 16 mar 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024