Kan en rektor utses till skolchef? | JP Infonet

Kan en rektor utses till skolchef?

Fråga:

Kan man se rollen som skolchef som en slags controller eller compliance officer? Kan en rektor utses till skolchef? Eller blir det då fråga om jäv enligt kommunallagen?

skola_rektor_skolchef16x9.jpg

Svar: 

I 2 kap. 8 a § skollagen anges följande om skolchef.

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2019. I JP Skolnets lagkommentar anges bl.a. följande om den nya bestämmelsen och skolchefens uppgifter/ansvar.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).

Regleringen innebär en markering av att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation med detta ansvarsområde. Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.

Det behöver alltså inte finnas en skolchef per skolenhet utan det räcker med att huvudmannen från och med den 1 januari 2019 har en skolchef som biträder huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

I förarbetet till bestämmelsen om skolchef, prop. 2017/18:182 s. 41, anges bl.a. att huvudmännen har en stor frihet att besluta om hur funktionen skolchef ska införas och användas. Bestämmelsen utesluter inte att rektor utses som skolchef. I propositionen anges följande på s. 36.

Merparten av alla enskilda huvudmän driver bara en skola och för dem kan förslaget enligt kommissionen innebära att samma person kan vara t.ex. både rektor och skolchef. 

Jag kan inte se att det automatiskt skulle bli en jävssituation om rektor och skolchef skulle vara samma person. Huruvida det är lämpligt måste huvudmannen själv ta ställning till. Rollen som skolchef innebär inte i sig någon rätt att fatta några specifika beslut, utan skolchefens beslutanderätt beror på om nämnden delegerar sådan till skolchefen.

Janna Sundberg, Juridisk rådgivare, JP Infonet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Senast uppdaterad 17 dec 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger deltagaren en gedigen genomgång av de frågor som är speciella för gymnasieskolan och med fördjupningar inom de ämnen som idag har högst aktualitet.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Denna kurs ger en heltäckande genomgång av regelverket kring särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stor vikt läggs vid deltagarnas frågor och det som just nu är aktuellt ute i verksamheterna.

    Stockholm ½-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och den behandlar också nyheter på förskolans område, exempelvis den reviderade läroplanen. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lednings- eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området