Internetleverantör tvingas blockera The Pirate Bay

Igår meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att de ålagt en internetleverantör att hindra sina kunders tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer, genom att tekniskt blockera ett antal domännamn och webbadresser.

I målet har ett antal film- och musikbolag gjort gällande att en internetleverantör, genom att ge sina kunder tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via den internetuppkoppling som bolaget tillhandahåller, medverkar till upphovsrättsintrång. Film- och musikbolagen har därför begärt att domstolen vid vite ska förbjuda internetleverantören att medverka till intrången. Internetleverantören har invänt att bolaget inte genom att enbart tillhandahålla internetuppkoppling till sina kunder medverkar till upphovrättsintrång i lagens mening och att något föreläggande därför inte kan meddelas.

I domen konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det genom EU-domstolens praxis står klart att det s.k. Infosocdirektivet innebär att det ska vara möjligt med ett föreläggande mot en internetleverantör vars tjänster utnyttjas för att begå upphovrättsintrång även om internetleverantören enbart tillhandahåller sina kunder internetanslutning. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar också att den svenska upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten. Det innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen dragit slutsatsen att upphovsrättslagen ska tolkas på så sätt att det inte krävs någon medverkan i straffrättslig mening för att domstolen ska besluta om ett föreläggande.

Patent- och marknadsöverdomstolen har också bedömt om det är proportionerligt att utfärda ett föreläggande. Domstolen har kommit fram till att det är rimligt att utfärda ett föreläggande, bl.a. eftersom det material som finns respektive fanns tillgängligt via tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer i princip uteslutande är upphovsrättsligt skyddat material som tillgängliggjorts olovligen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har därför kommit fram till att internetleverantören ska förbjudas att medverka till intrången på så sätt att bolaget åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via specifikt listade domännamn och webbadresser.

Föreläggandet är begränsat till att gälla under tre år och är förenat med ett vitesbelopp om 500 000 kr. Domen går inte att överklaga.

 – I dagens dom slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast att rättighetshavare till t.ex. film och musik kan få ett domstolsföreläggande även i Sverige mot en internetleverantör som innebär att internetleverantören ska vidta åtgärder för att hindra upphovsrättsintrång som begås av andra på internet. Det följer av EU-rätten och av att den svenska lagen ska tolkas i ljuset av EU-rätten. Liknande förelägganden har redan meddelats i bl.a. Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien, men domen i dag är den första i sitt slag i Sverige säger Christine Lager, hovrättslagman och ordförande i målet.

Bevaka samtliga IT-rättsliga nyheter med JP ITnet

Senast uppdaterad 14 feb 2017

Mer om IT och dataskydd
Utbildningar
  • Denna utbildning riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare. Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för kommun/myndighet.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området