Interimistiskt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens beslut visar tydligt att det inte finns någon garanti för att ett meddelat prövningstillstånd också innebär att ett interimistiskt beslut om att ett avtal inte får fullgöras kommer att gälla under handläggningstiden. 

upphandling_Interimistiskt_beslut_i_HFD_16x9.jpg

Målet gäller fyra ramavtal med sex leverantörer inom varje avtalsområde. Kammarrätten beslutade att avtalen med en av leverantörerna skulle förklaras ogiltiga.

Både leverantören och den upphandlande myndigheten överklagade kammarrättens dom. På yrkande av den leverantör som ansökt om överprövning beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att två av avtalen inte fick fullgöras innan något annat hade bestämts. 

HFD meddelade därefter prövningstillstånd i målet och ytterligare sex månader senare beslutade domstolen att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Strax innan HFD:s beslut att inhämta förhandsavgörande lämnade den leverantör vars avtal hade ogiltigförklarats in ett yrkande om att det interimistiska beslutet skulle upphävas.

HFD konstaterar att det inte framstår som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras. Inget av alternativen utmärks alltså av en hög grad av sannolikhet.

Domstolen gör också en intresseavvägning och kommer fram till att det saknas anledning att frångå kravet på att det ska föreligga en hög grad av sannolikhet för att kammarrättens avgörande ska stå sig för att HFD ska låta beslutet om omedelbar verkställighet stå fast. Det interimistiska beslutet upphävs därför.

Vill du läsa en fördjupande analys om Högsta förvaltningsdomstolens beslut? I så fall finns en analys i JP Upphandlingsnet som är skriven av Erik Olsson.

Senast uppdaterad 20 okt 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området