Interimistiskt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens beslut visar tydligt att det inte finns någon garanti för att ett meddelat prövningstillstånd också innebär att ett interimistiskt beslut om att ett avtal inte får fullgöras kommer att gälla under handläggningstiden. 

upphandling_Interimistiskt_beslut_i_HFD_16x9.jpg

Målet gäller fyra ramavtal med sex leverantörer inom varje avtalsområde. Kammarrätten beslutade att avtalen med en av leverantörerna skulle förklaras ogiltiga.

Både leverantören och den upphandlande myndigheten överklagade kammarrättens dom. På yrkande av den leverantör som ansökt om överprövning beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att två av avtalen inte fick fullgöras innan något annat hade bestämts. 

HFD meddelade därefter prövningstillstånd i målet och ytterligare sex månader senare beslutade domstolen att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Strax innan HFD:s beslut att inhämta förhandsavgörande lämnade den leverantör vars avtal hade ogiltigförklarats in ett yrkande om att det interimistiska beslutet skulle upphävas.

HFD konstaterar att det inte framstår som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras. Inget av alternativen utmärks alltså av en hög grad av sannolikhet.

Domstolen gör också en intresseavvägning och kommer fram till att det saknas anledning att frångå kravet på att det ska föreligga en hög grad av sannolikhet för att kammarrättens avgörande ska stå sig för att HFD ska låta beslutet om omedelbar verkställighet stå fast. Det interimistiska beslutet upphävs därför.

Vill du läsa en fördjupande analys om Högsta förvaltningsdomstolens beslut? I så fall finns en analys i JP Upphandlingsnet som är skriven av Erik Olsson.

Publicerad 20 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022