Logga in

Glömt ditt lösenord?

Inget miljöskadestånd till kommun på grund av VA-avtal

Inget miljöskadestånd till kommun på grund av VA-avtal.jpg

Högsta domstolen (HD) har avgjort en tvist mellan Swedavia och Svedala kommun angående PFOS-föroreningar som hamnat i det kommunala reningsverket. Domen är intressant eftersom HD kommer fram till att ett avtal om omhändertagande av vatten kan trumfa miljöbalkens regler om skadestånd.

År 2010 uppdagades att avloppsvattnet som leddes från Malmö flygplats till det kommunala reningsverket innehöll PFOS. PFOS är en grupp av farliga ämnen som inte bryts ned i naturen. På grund av PFOS-föroreningarna kunde kommunen inte använda slammet från reningsverket utan tvingades istället deponera slammet. Det blev en kostsam historia och kommunen krävde därför skadestånd. Tvisten letade sig upp till högsta instans där kommunen slutligen gick förlorande ur striden.

HD:s dom handlar om två avtal mellan kommunen och Swedavia angående omhändertagande av avloppsvatten från flygplatsen. Swedavia menade att avtalen reglerade frågor om skadestånd att kommunen därför inte kunde kräva ersättning genom miljöbalkens skadeståndsregler.

Enligt HD är det möjligt för parter att avtala bort dessa regler, inklusive reglerna om skadestånd. Här är det viktigt att poängtera att detta gäller bara civilrättsliga frågor. Det går inte att avtala bort sitt offentligrättsliga ansvar, alltså det ansvar man har i förhållande till krav från myndigheter. Det HD menar är att det går att komma överens om vem som ska ansvara för till exempel skador från föroreningar.

HD anser att huruvida man avtalat bort skadeståndsreglerna beror på hur avtalet är utformat och hur det ska tolkas. I avtalet mellan kommunen och Swedavia hade man inte uttryckligen avtalat bort miljöbalken, men det fanns regleringar om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet samt en klausul om skadestånd. HD ansåg därför att kommunen hade avtalat bort balkens skadeståndsregler. Det innebar att kommunen inte kunde kräva skadestånd enligt dessa regler.

Domen innebär att det går att avtala bort miljöbalkens skadeståndsregler, och att det kan ske utan att det görs en uttrycklig formulering om detta. Detta är något som inte bara gäller i VA-branschen utan generellt. Många gällande avtal kan därför innehålla skrivelser som innebär att det inte går att kräva skadestånd enligt balken. Konsekvensen blir att man i ett avtalsförhållande måste fundera på om man verkligen vill att dessa skadeståndsregler ska avtalas bort eller inte.

Högsta domstolens dom 2019-11-06, mål nr T 3191-18

Björn_Spejare_120x150.jpg

Björn Spejare
Jurist och redaktör
JP Miljönet

Publicerad 28 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024