Inget miljöskadestånd till kommun på grund av VA-avtal

Inget miljöskadestånd till kommun på grund av VA-avtal.jpg

Högsta domstolen (HD) har avgjort en tvist mellan Swedavia och Svedala kommun angående PFOS-föroreningar som hamnat i det kommunala reningsverket. Domen är intressant eftersom HD kommer fram till att ett avtal om omhändertagande av vatten kan trumfa miljöbalkens regler om skadestånd.

År 2010 uppdagades att avloppsvattnet som leddes från Malmö flygplats till det kommunala reningsverket innehöll PFOS. PFOS är en grupp av farliga ämnen som inte bryts ned i naturen. På grund av PFOS-föroreningarna kunde kommunen inte använda slammet från reningsverket utan tvingades istället deponera slammet. Det blev en kostsam historia och kommunen krävde därför skadestånd. Tvisten letade sig upp till högsta instans där kommunen slutligen gick förlorande ur striden.

HD:s dom handlar om två avtal mellan kommunen och Swedavia angående omhändertagande av avloppsvatten från flygplatsen. Swedavia menade att avtalen reglerade frågor om skadestånd att kommunen därför inte kunde kräva ersättning genom miljöbalkens skadeståndsregler.

Enligt HD är det möjligt för parter att avtala bort dessa regler, inklusive reglerna om skadestånd. Här är det viktigt att poängtera att detta gäller bara civilrättsliga frågor. Det går inte att avtala bort sitt offentligrättsliga ansvar, alltså det ansvar man har i förhållande till krav från myndigheter. Det HD menar är att det går att komma överens om vem som ska ansvara för till exempel skador från föroreningar.

HD anser att huruvida man avtalat bort skadeståndsreglerna beror på hur avtalet är utformat och hur det ska tolkas. I avtalet mellan kommunen och Swedavia hade man inte uttryckligen avtalat bort miljöbalken, men det fanns regleringar om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet samt en klausul om skadestånd. HD ansåg därför att kommunen hade avtalat bort balkens skadeståndsregler. Det innebar att kommunen inte kunde kräva skadestånd enligt dessa regler.

Domen innebär att det går att avtala bort miljöbalkens skadeståndsregler, och att det kan ske utan att det görs en uttrycklig formulering om detta. Detta är något som inte bara gäller i VA-branschen utan generellt. Många gällande avtal kan därför innehålla skrivelser som innebär att det inte går att kräva skadestånd enligt balken. Konsekvensen blir att man i ett avtalsförhållande måste fundera på om man verkligen vill att dessa skadeståndsregler ska avtalas bort eller inte.

Högsta domstolens dom 2019-11-06, mål nr T 3191-18

Björn_Spejare_120x150.jpg

Björn Spejare
Jurist och redaktör
JP Miljönet

Publicerad 28 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023