Handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar

Det finns ett stort handlingsutrymme för upphandlande myndigheter att utforma sina direktupphandlingar. De grundläggande principerna gäller även vid direktupphandling, men inte med samma styrka som vid annan upphandling. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.         

upphandling_handlingsfrihet_vid_direktupphandlingar.jpg

De allmänna principerna kan i vissa fall, med hänsyn till exempelvis upphandlingens storlek, i sig ställa krav på att någon form av konkurrensutsättning sker även vid en direktupphandling. Avsaknaden av detaljreglering gör däremot, enligt HFD, att den upphandlande myndigheten har stor handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt detta ska göras. Om en upphandlande myndighet inom ramen för en direktupphandling väljer att vända sig till flera tänkbara anbudsgivare genom annonsering får de allmänna principerna större praktisk betydelse än de har vid en upphandling där kontakt tas med enbart en leverantör. Vid en annonsering måste den upphandlande myndigheten se till att underlagen är tillräckligt tydliga och att alla anbudsgivare ges samma förutsättningar. Kraven kan inte heller i dessa fall ställas lika högt som när det gäller de detaljreglerade förfarandena.

Senast uppdaterad 5 nov 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området