Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

En förvaltare kan i vissa fall få ta del av uppgifter om sin huvudman som omfattas av sekretess trots att huvudmannen själv har förmåga att ta ställning i frågan och motsätter sig utlämning. En sådan möjlighet ska dock vara strikt begränsad till uppgifter som bedöms vara nödvändiga för att förvaltaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.jpg

BAKGRUND

Socialnämnden avslog en förvaltares begäran att få ta del av utredningar, skriftliga beslut och annan dokumentation om sin huvudman. Handlingarna omfattades av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och huvudmannen samtyckte inte till utlämning. Det hade inte heller framkommit att förvaltaren behövde uppgifterna för sitt uppdrag.

Förvaltaren överklagade beslutet och uppgav bland annat att det inte var möjligt för henne att sköta sitt uppdrag om hon inte fick ta del av handlingarna. Förvaltarens uppdrag omfattade att bevaka huvudmannens rätt och att förvalta egendom, men inte att sörja för person.

KAMMARRÄTTENS BEDÖMNING

Om en huvudman inte samtycker till utlämning

Om en enskild som har förvaltare, men är i besittning av viss mognad och omdömesförmåga, har lämnat sekretessbelagda uppgifter till exempelvis en läkare torde förvaltaren inte kunna göra anspråk på att få kännedom om uppgifterna utan samtycke från den enskilde (prop. 1979/80:2 del A s. 330). Enligt kammarrättens mening måste dock förvaltaren i vissa fall ändå få ta del av uppgifter om huvudmannen som omfattas av sekretess, trots att huvudmannen själv har förmåga att ta ställning i frågan och motsätter sig detta. En sådan möjlighet ska dock vara strikt begränsad till uppgifter som får bedömas som nödvändiga för att förvaltaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Huvudmannen har uttryckligen angett att det inte finns något samtycke till att lämna ut handlingarna till förvaltaren. Uppgifterna kan därför inte lämnas ut med stöd av 12 kap. 2 § OSL. Det har inte heller framkommit att huvudmannens hälsotillstånd skulle vara sådant att den personen skulle vara förhindrad att själv begära ut handlingarna eller häva sekretessen (se HFD 2020 ref. 50).

Socialnämnden har inte gjort en tillräckligt noggrann bedömning

Socialnämnden har övergripande angett att uppgifterna som förvaltaren efterfrågar inte är nödvändiga för att hon ska kunna utföra sitt förvaltaruppdrag, men har inte närmare motiverat den bedömningen eller relaterat den till de specifika uppgifterna. Även om förvaltaren inte har i uppdrag att sörja för huvudmannens person är det enligt kammarrätten sannolikt att åtminstone några av de handlingar hon efterfrågar faktiskt innehåller uppgifter som är nödvändiga för att hon ska kunna förvalta egendom och bevaka huvudmannens rätt.

Det finns också uppgifter som knappast kan sekretessbeläggas i förhållande till förvaltaren även om de inte har betydelse för förvaltaruppdraget, exempelvis uppgifter hon själv har lämnat eller dokumentation från möten där hon har medverkat. Socialnämnden har inte närmare motiverat varför det saknats förutsättningar för att lämna ut den typen av uppgifter.

Sammanfattning och slutsats

Sammanfattningsvis bedömer kammarrätten att socialnämnden inte har gjort en tillräckligt noggrann prövning. Det överklagade beslutet upphävs därför och förvaltarens begäran överlämnas till nämnden för ny prövning.

Av Jenny Blomqvist, redaktör och jurist. Ursprungligen publicerad i JP Familjenet

Referat av Kammarrätten i Jönköping 2021-07-02, mål nr 187-21.

Publicerad 3 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024