Förbunds veto i tvist om inhyrd arbetskraft står fast

Arbetsdomstolen (AD) avslår ett bolags ansökan om att interimistiskt besluta att ett förbunds veto saknar verkan. Det var i samband med en MBL-förhandling enligt 38 § LAS som förbundet la sitt veto mot att ett bolag skulle hyra in arbetskraft för att utföra måleriarbete för bolagets räkning. AD anser att bolaget inte har gjort sannolikt att förbundets veto lagts i strid med 39 § LAS, och bolaget förlorar därför målet.

arbetsliv_Forbunds_veto_i_tvist_om_inhyrd_arbetskraft_star_fast_16x9.jpg

Bakgrund


Ett bolag som är verksamt inom måleribranschen (bolaget) önskade att hyra in två till fyra arbetstagare genom ett bemanningsföretag för att utföra måleriarbete för bolagets räkning. Bolaget är genom medlemskap i Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) bundet av kollektivavtal i förhållande till Svenska Målareförbundet (förbundet).

Bolagets önskan om att hyra in arbetskraft förhandlades enligt 38 § medbestämmandelagen (MBL). Vid förhandlingen lade förbundet veto (nekade bolaget att hyra in arbetskraft) mot att bolaget skulle anlita arbetstagare genom bemanningsföretaget. Förbundet hänvisade till att inhyrningen av arbetstagarna kunde medföra att det uppställda kravet på yrkeskompetens för att utföra måleriarbete kunde åsidosättas. I vart fall kunde bemanningsavtalets krav på likabehandling åsidosättas, eftersom bolaget vid MBL-förhandlingen inte kunnat styrka att arbetstagarna som bolaget önskade att hyra in hade nödvändig yrkeskompetens.

Tvist har därför uppkommit mellan parterna om vetoförklaringen varit obefogad och i strid med 39 § MBL. Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen (AD) interimistiskt (ett beslut som gäller till dess att ett slutligt besked meddelats) ska förklara att förbundets veto saknar verkan, det vill säga att bolaget får hyra in den önskade arbetskraften. Måleriföretagen för bolagets talan i målet.

Arbetsdomstolen


AD konstaterar att Måleriföretagen, mot bakgrund av vad parterna anfört och de i målet ingivna intygen, inte gjort sannolikt att förbundets veto lagts i strid med 39 § MBL såvitt avser förbundets påstående att det kan antas att likabehandlingsprincipen enligt bemanningsavtalet åsidosätts.

Avseende förbundets invändning att den inhyrda arbetskraften skulle medföra att måleriavtalets krav på yrkeskompetens åsidosätts, konstaterar AD att parterna har olika uppfattningar om begreppet ”lön och allmänna anställningsvillkor” i avtalet. Parterna har försett domstolen med intyg från parterna i bemanningsavtalet, Kompetensföretagen och LO-förbunden, men av intygen framgår inte annat än att parterna i bemanningsavtalet har olika uppfattningar i den aktuella tolkningsfrågan.

Arbetsdomstolens samlade bedömning är därför att det saknas förutsättningar för att bifalla Måleriföretagens yrkande om att interimistiskt besluta att förbundets veto saknar verkan. Bolaget får alltså inte hyra in den önskade arbetskraften.

Av Emma Wallin, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 17 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Ska uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ske från bolagsstyrelse till VD och därefter vidare ut i organisationen i ett privat bolag? Läs juristens svar!

7 nov 2022

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

3 nov 2022

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022