Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får ett beslut om stängning av skolor delegeras?

Ny lagstiftning ger en huvudman möjlighet att besluta om stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Vidare ges även huvudmannen rätt att fatta flera beslut om undantag från skollagen om en verksamhet stängts. Vem är det då som kan fatta dessa beslut i en kommun? Kan ett beslut om stängning delegeras från den kommunala nämnden? 

Utgångspunkten är att det är en eller flera nämnder som fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen. I praktiken har nämnden ofta delegerat beslutanderätten i många ärenden till exempelvis förvaltningschef, skolchef eller andra anställda. I kommunallagen (KL) finns dock regler som begränsar vilka beslut som får delegeras.

När det gäller ett beslut om tillfällig stängning av en verksamhet kan det diskuteras om beslutet kan anses vara ett beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, och som därmed inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § första punkten KL. Ett beslut om att flytta årskurser till en annan skolenhet har exempelvis inte ansetts kunna delegeras från nämnden (Kammarrätten i Sundsvall 2019-06-19, mål nr 1857-18). Ärenden om myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 6 kap. 38 § tredje punkten KL. Detta undantag från delegationsmöjligheten kan exempelvis träffa beslut om ingripande disciplinära åtgärder mot enskilda elever, som omplacering eller avstängning.

En skillnad när det gäller stängningar på grund av coronaviruset är att dessa kommer att vara tillfälliga och därmed mindre ingripande än en permanent stängning. Vår rekommendation utifrån gällande rättstillämpning är nog ända att dessa beslut inte delegeras generellt, utan att de regler kommunallagen innehåller om brådskande beslut istället följs. Ärenden som inte kan vänta till nämndens nästa sammanträde utan oundgängligen måste avgöras får enligt 6 kap. 39 § KL delegeras till nämndens ordförande eller någon annan ledamot. Det gäller också beslut som i vanliga fall inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § KL.

När det gäller delegering av mindre ingripande beslut enligt förordningen får man se till vad det är för typ av beslut och vad det får för verkningar. Ett beslut om att överlåta en stor skolas undervisning till en annan huvudman på entreprenad är ett av de mest ingripande besluten enligt förordningen. Andra beslut, som att förelägga kompenserande undervisningstid till helger och lov, kan anses påverka verksamheten och enskilda i mindre omfattning.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 20 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024