Utelämnande av pris i mängdförteckningen kunde inte likställas med ett pris om noll kronor

Trafikverket upphandlade utförande av drift och underhåll av vägbelysning och ställde krav på att samtliga poster i mängdförteckningen skulle prissättas med minst noll kronor. Kammarrätten anser att det var korrekt av Trafikverket att förkasta ett bolags anbud där prisuppgifter för två poster har fattats då det inte är att likställa med ett offererat pris på noll kronor. Anbudet har därmed inte uppfyllt ställda krav. 

upphandling_Ett_bolags_anbud_uppfyllde_inte_stallda_krav_16x9.jpg

Bakgrund

Trafikverket upphandlade utförande av drift och underhåll av vägbelysning genom ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Två leverantörer lämnade anbud i upphandlingen. Anbudet från det i målet aktuella bolaget förkastades eftersom det inte uppfyllde kvalificeringskraven.

I upphandlingsdokumenten angavs att prissatt mängdförteckning skulle bifogas anbudet och att samtliga priser i mängdförteckningen var för sig skulle överstiga eller som lägst vara lika med noll kronor samt att prissättning och summering ska göras på föreskrivet sätt. I mängdförteckningen angavs också att gula fält skulle fyllas i av anbudsgivaren.

Bolaget ansökte om överprövning och anförde att man hade fyllt i mängdförteckningen korrekt. Bolaget hade inte fyllt i två uppgifter om ”tilläggspris fast ersättning”, men ansåg att det tydligt framgick av mängdförteckningen att kostnaden avseende tilläggspris uppgick till noll kronor då summeringen av bolagets offererade priser var korrekt.

Förvaltningsrätten konstaterade att det var ostridigt mellan parterna att bolaget inte angett pris i två gulmarkerade fält avseende tilläggspris fast ersättning. Enligt förvaltningsrätten stod det klart att anbudsgivare, för att uppfylla de obligatoriska kraven, måste prissätta samtliga poster med minst noll kronor. Eftersom bolaget inte hade prissatt två poster uppfyllde bolagets anbud inte de obligatoriska kraven i upphandlingen. Det var därmed riktigt av Trafikverket att förkasta bolagets anbud och ansökan om överprövning avslogs.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att bolagets anbud inte uppfyller ställda krav. Kravet har uppställts för att möjliggöra en korrekt utvärdering av anbuden och kan inte anses vara oproportionerligt. Överklagandet ska därför avslås.

Senast uppdaterad 18 maj 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området