Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utelämnande av pris i mängdförteckningen kunde inte likställas med ett pris om noll kronor

upphandling_ny.jpg

Trafikverket upphandlade utförande av drift och underhåll av vägbelysning och ställde krav på att samtliga poster i mängdförteckningen skulle prissättas med minst noll kronor. Kammarrätten anser att det var korrekt av Trafikverket att förkasta ett bolags anbud där prisuppgifter för två poster har fattats då det inte är att likställa med ett offererat pris på noll kronor. Anbudet har därmed inte uppfyllt ställda krav. 


Bakgrund

Trafikverket upphandlade utförande av drift och underhåll av vägbelysning genom ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Två leverantörer lämnade anbud i upphandlingen. Anbudet från det i målet aktuella bolaget förkastades eftersom det inte uppfyllde kvalificeringskraven.

I upphandlingsdokumenten angavs att prissatt mängdförteckning skulle bifogas anbudet och att samtliga priser i mängdförteckningen var för sig skulle överstiga eller som lägst vara lika med noll kronor samt att prissättning och summering ska göras på föreskrivet sätt. I mängdförteckningen angavs också att gula fält skulle fyllas i av anbudsgivaren.

Bolaget ansökte om överprövning och anförde att man hade fyllt i mängdförteckningen korrekt. Bolaget hade inte fyllt i två uppgifter om ”tilläggspris fast ersättning”, men ansåg att det tydligt framgick av mängdförteckningen att kostnaden avseende tilläggspris uppgick till noll kronor då summeringen av bolagets offererade priser var korrekt.

Förvaltningsrätten konstaterade att det var ostridigt mellan parterna att bolaget inte angett pris i två gulmarkerade fält avseende tilläggspris fast ersättning. Enligt förvaltningsrätten stod det klart att anbudsgivare, för att uppfylla de obligatoriska kraven, måste prissätta samtliga poster med minst noll kronor. Eftersom bolaget inte hade prissatt två poster uppfyllde bolagets anbud inte de obligatoriska kraven i upphandlingen. Det var därmed riktigt av Trafikverket att förkasta bolagets anbud och ansökan om överprövning avslogs.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att bolagets anbud inte uppfyller ställda krav. Kravet har uppställts för att möjliggöra en korrekt utvärdering av anbuden och kan inte anses vara oproportionerligt. Överklagandet ska därför avslås.

Publicerad 18 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024