Mejl från förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden till kommundirektören blir allmänna

Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är självständiga organ i förhållande till varandra. Därför blir e-post som skickats från förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden till kommundirektören allmänna handlingar, trots att både förvaltningschefen och kommundirektören är anställda inom kommunstyrelsen.

forvaltning_Mejl_som_blir_allmanna_handlingar_16x9.jpg

Bakgrund


En person begärde att få ut e-post som skickats mellan förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden och kommundirektören i en kommun. Kommunstyrelsen avslog begäran och menade att handlingarna skickats internt mellan organ inom samma myndighetsorganisation och att organen var osjälvständiga till varandra. Därför kunde handlingarna inte vara allmänna. Personen överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten


Enligt 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen anses en handling varken som inkommen till eller upprättad hos myndigheten när handlingen överlämnas mellan två organ inom samma myndighet, om inte organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra.

Frågan i målet är om barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen uppträder som självständiga i förhållande till varandra eller inte.

Kammarrätten konstaterar att e-posten rör angelägenheter som förvaltningschefen har haft att hantera i sin egenskap av chef för barn- och utbildningsförvaltningen, att de skickats av henne i denna egenskap och att de tagits emot av kommundirektören i hans egenskap av högste tjänsteman inom kommunorganisationen. Därför anses handlingarna vara skickade från barn- och utbildningsförvaltningen, trots att förvaltningschefen och kommundirektören båda är anställda inom kommunstyrelsen.

Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med sina respektive förvaltningar är självständiga i förhållande till varandra. Därför betraktas handlingarna som inkomna till kommunstyrelsen och är därmed allmänna. Om det inte finns hinder enligt gällande sekretessbestämmelser ska de lämnas ut.

Domen (se Kammarrätten i Sundsvall 2020-09-03, mål nr 1651-20) är refererad av jurist Maria Bjurholm.

Publicerad 18 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

27 maj 2022

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

27 maj 2022