De flesta upphandlingar som överprövas är korrekta

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

 
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera mål om överprövning. Myndigheten har tillsammans med Konkurrensverket därför gått igenom 1 000 av de 2 799 upphandlingar som överprövades under åren 2015–2016. 80 procent av de överprövade upphandlingarna bedöms vara korrekta, vilket innebär att endast 20 procent av överprövningarna leder till framgång för leverantören och upphandlingen får göras om eller rättas.

Många gånger är konsekvenserna av överprövade upphandlingar besvärliga för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Trots det upplevs många gånger möjligheten att överpröva som viktig för rättssäkerheten av båda parter. Ungefär hälften av leverantörerna som begär överprövning företräds av juridiska ombud i överprövningsprocessen. Av dessa är det cirka 30 procent som får bifall i sin ansökan om överprövning. Den typ av grund som oftast anförs i överprövningen, i 45 procent av avgörandena, är brister i förfrågningsunderlaget.

Antalet överprövade upphandlingar har minskat något under de senaste fem åren från 8 procent 2012 till 7,4 procent 2016. Kartläggningen visar också att 97 procent av alla överprövningar sker efter tilldelningsbeslutet. Rapporten har överlämnats till regeringen och kommer användas som faktaunderlag i utredningen Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor.

Arbetar du med offentlig upphandling?

Läs mer om tjänsten med all relevant information gällande upphandling

Publicerad 15 jan 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023