Logga in

Glömt ditt lösenord?

Berättigat intresse av att få ansökan prövad

En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom.

upphandling_Berattigat_intresse_av_att_fa_ansokan_provad_16x9.jpg

En kommun och en leverantör ingick ett tjänstekoncessionsavtal som innebar att leverantören åtog sig att tillhandahålla väderskydd och stadsinformationspelare åt kommunen i utbyte mot ensamrätt att upplåta dispositionsrätten till reklam i anläggningarna. Kommunen och leverantören justerade därefter avtalets innehåll och längd genom ett tilläggsavtal.  

En annan leverantör ansökte om överprövning av tilläggsavtalets giltighet. Under målets handläggning i förvaltningsrätten kom avtalsparterna överens om att tilläggsavtalet inte längre skulle gälla och att tilläggsavtalet ännu inte hade verkställts. Avtalsparterna ansåg därför att målet skulle avskrivas. Förvaltningsrätten bedömde att överenskommelsen inte var en uppsägning av avtalet. Det fanns därför inte skäl att avskriva målet utan förvaltningsrätten ogiltigförklarade tilläggsavtalet i dom. 

Frågan i målet hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är om ändamålet med en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagt upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

HFD inleder med att konstatera att skadestånd är ett rättsmedel på upphandlingsområdet och att rätten till skadestånd går förlorad om talan inte väcks vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits eller förklarats ogiltigt genom ett avgörande som fått laga kraft. Om allmän förvaltningsdomstolen avskriver målet utan sakprövning finns det risk för att tidsfristen för att väcka talan om skadestånd löper ut. Det skulle innebära att leverantören fråntas rätten till ett effektivt rättsmedel.

HFD konstaterar därefter att tilläggsavtalet slöts i januari 2018 och att tilläggsavtalet fortfarande gällde när leverantören ansökte om överprövning av avtalets giltighet. Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd med utgångspunkt från tidpunkten då avtalet slöts gick ut i januari 2019 och förvaltningsrätten meddelade dom i juni 2019. Det betyder att leverantörens enda möjlighet att väcka skadeståndstalan var att ansökan om överprövning av avtalets giltighet bifölls och att tidsfristen skulle räknas från tidpunkten då beslutet om ogiltigförklaring fått laga kraft. HFD kommer därför fram till att leverantören har ett berättigat intresse av att få sin ansökan prövad. 

Publicerad 13 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024