Behöver huvudmannen besluta om vilken funktion som är utsedd till skolchef?

Fråga:

Nya regler om befattningen skolchef träder i kraft den 1 januari 2019. Ska huvudman på något sätt besluta vilken funktion som är utsedd till skolchef?

skola_skolchef16x9.jpg

Svar:

Bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2019 och då kommer 2 kap. 8 a § skollagen att lyda:

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Huvudmannen ska alltså utse en skolchef som ska ha de uppgifter som framgår av 2 kap. 8 a § skollagen. I propositionen 2017/18:182 Samling för skolan framgår att det övergripande och yttersta ansvaret för regelefterlevnaden även fortsättningsvis ska ligga hos huvudmannen, men att det ska finnas minst en tjänsteman hos varje huvudman som har i uppgift att vaka över regelefterlevnaden i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet och att denna även har i uppgift att vidta åtgärder för att se till att författningarna följs. Syftet är att synliggöra den chefsfunktion som i praktiken oftast redan finns i skolvärlden (prop. 2017/18:182 s. 39).

Huvudmannen ska besluta om vem som får denna funktion. Det är en person som får en befattning med ett utpekat ansvar (prop. s. 40). Däremot måste personen inte benämnas just ”skolchef”. Till exempel kan en kommundirektör fullgöra funktionen som skolchef, men ändå ha titeln kommundirektör (prop. s. 41).

Frågan besvarades av Maria Bjurholm Lindensved, Jurist/rådgivare, JP Skolnet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Vägledning och stöd i skolfrågor

Är ni skolhuvudman och har svårigheter med frågor inom skoljuridik som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden?
Läs mer om våra rådgivningstjänster på skolområdet

Senast uppdaterad 3 dec 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området