Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning

Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning.jpg

Att passivt invänta en leverans av ett IT-system och därigenom dröja fyra år med att fatta ett beslut om EU-stöd är inte förenligt med förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Justitieombudsmannen ger kritik till länsstyrelsen för att inte ha tagit ansvar för att aktivt driva fram ett ärende till ett avgörande. Läs JP Infonets jurist och redaktör Sonya Fribergs referat av JO-beslutet. 

BAKGRUND

En person fick ett informationsbrev år 2016 från länsstyrelsen om att EU-stöd i form av miljöersättning för hens betesmarker och slåtterängar skulle upphöra och att hens åtagande skulle avslutas. I brevet stod även att när beslut är fattade kommer det finnas möjlighet att överklaga dem. År 2019 anmälde personen länsstyrelsen till Justitieombudsmannen (JO) eftersom det fortfarande inte fattats några beslut.

Länsstyrelsen förklarade att beslut inte har kunnat fattas på grund av att ett fungerande IT-system saknats. IT-systemet skulle tas fram och levereras av Statens jordbruksverk, men detta hade försenats. Enligt länsstyrelsen var det därför praktiskt omöjligt att fatta beslut och uppfylla skyndsamhetskravet i förvaltningslagen, och detta låg utanför länsstyrelsens kontroll.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Enligt 9 § förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bestämmelsen innebär att myndigheterna har ett ansvar att aktivt driva fram ärenden till ett avgörande.

JO konstaterar att det dröjt mer än fyra år från att ansökan om åtagande inom miljöersättning lämnats in till att beslut fattats. Länsstyrelsens yttrande innehåller inga uppgifter om hur länsstyrelsen har försökt komma tillrätta med situationen. Enligt JO talar allt för att länsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder, utan helt passivt inväntat IT-systemet. Länsstyrelsen har därmed inte tagit ansvar för att aktivt driva fram ärendet till ett avgörande. Genom att inte fatta ett formellt beslut om avslag på ansökan har möjligheten att överklaga fördröjts så att den riskerar att helt förlora sitt värde. Detta anser JO vara oacceptabelt.

JO anser att länsstyrelsens handläggning av ärendet inte är förenlig med skyndsamhetskravet i 9 § förvaltningslagen. Därför får länsstyrelsen kritik.

Av Sonya Friberg, jurist och redaktör för JP SkolnetJP Förvaltningsnet och JP Säkerhetsnet.

Senast uppdaterad 1 sep 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området