Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning

Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning.jpg

Att passivt invänta en leverans av ett IT-system och därigenom dröja fyra år med att fatta ett beslut om EU-stöd är inte förenligt med förvaltningslagens skyndsamhetskrav. Justitieombudsmannen ger kritik till länsstyrelsen för att inte ha tagit ansvar för att aktivt driva fram ett ärende till ett avgörande. Läs JP Infonets jurist och redaktör Sonya Fribergs referat av JO-beslutet. 

BAKGRUND

En person fick ett informationsbrev år 2016 från länsstyrelsen om att EU-stöd i form av miljöersättning för hens betesmarker och slåtterängar skulle upphöra och att hens åtagande skulle avslutas. I brevet stod även att när beslut är fattade kommer det finnas möjlighet att överklaga dem. År 2019 anmälde personen länsstyrelsen till Justitieombudsmannen (JO) eftersom det fortfarande inte fattats några beslut.

Länsstyrelsen förklarade att beslut inte har kunnat fattas på grund av att ett fungerande IT-system saknats. IT-systemet skulle tas fram och levereras av Statens jordbruksverk, men detta hade försenats. Enligt länsstyrelsen var det därför praktiskt omöjligt att fatta beslut och uppfylla skyndsamhetskravet i förvaltningslagen, och detta låg utanför länsstyrelsens kontroll.

JUSTITIEOMBUDSMANNEN

Enligt 9 § förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Bestämmelsen innebär att myndigheterna har ett ansvar att aktivt driva fram ärenden till ett avgörande.

JO konstaterar att det dröjt mer än fyra år från att ansökan om åtagande inom miljöersättning lämnats in till att beslut fattats. Länsstyrelsens yttrande innehåller inga uppgifter om hur länsstyrelsen har försökt komma tillrätta med situationen. Enligt JO talar allt för att länsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder, utan helt passivt inväntat IT-systemet. Länsstyrelsen har därmed inte tagit ansvar för att aktivt driva fram ärendet till ett avgörande. Genom att inte fatta ett formellt beslut om avslag på ansökan har möjligheten att överklaga fördröjts så att den riskerar att helt förlora sitt värde. Detta anser JO vara oacceptabelt.

JO anser att länsstyrelsens handläggning av ärendet inte är förenlig med skyndsamhetskravet i 9 § förvaltningslagen. Därför får länsstyrelsen kritik.

Av Sonya Friberg, jurist och redaktör för JP SkolnetJP Förvaltningsnet och JP Säkerhetsnet.

Publicerad 1 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023