Anbudsgivare som ska bjudas in till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering

JP Upphandlingsnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

upphandling_forhandlade_forfarandet_16x9.jpg

Fråga:
En upphandlande myndighet har genomfört en varukorgsupphandling och inget av anbuden var komplett utan innehöll någon form av fel i varukorgen. Myndigheten vill därför övergå till ett förhandlat förfarande enligt 6 kap. 16 § LOU och låta anbudsgivaren med lägst pris byta ut sina felaktiga produkter mot produkter som uppfyller de ställda kraven. Myndigheten är inte intresserad av att förhandla om priset med denna eller övriga anbudsgivare. Är det okej att endast bjuda in anbudsgivaren med lägst pris till det förhandlade förfarandet? 

JP Upphandlingsnets svar:
6 kap. 16 § LOU anger att om förutsättningarna för förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 6 kap. 6 § LOU är uppfyllda, kan den upphandlande myndigheten avstå från att annonsera under de särskilda förutsättningar som anges i punktlistan.

För det första får endast sådana anbudsgivare som inte ska uteslutas LOU vara med i förhandlingarna. För det andra måste anbudsgivarna som tas med i förhandlingarna uppfylla de kvalificeringskrav som ställts. För det tredje måste anbudsgivarna uppfylla de formella kraven som ställdes i det föregående öppna eller selektiva förfarandet. Det finns ingen tydlig vägledning i direktivet, lagen eller förarbetena kring vad som avses med de formella kraven, men praxis säger att ”formella krav” endast torde avse de formella krav som den upphandlande myndigheten har ställt på anbuden. Exempel på formella krav är att anbud lämnas in i tid och är utformade på rätt språk.

Förutsatt att anbudsgivarna uppfyller de tre förutsättningarna som jag har nämnt ovan ska de bjudas in till det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering. Att inte bjuda in alla anbudsgivare som ska bjudas in enligt bestämmelsen skulle innebära att den upphandlande myndigheten agerar i strid med likabehandlingsprincipen.

Frågan är besvarad av jurist Anna Bernefalk, redaktör för JP Upphandlingsnet.

Publicerad 8 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022