Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Analys av lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

analys-av-lokala-allmanna-rad-vid-utbrott-av-covid-19.jpg

Från och med den 19 oktober 2020 gäller reviderade allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de av Folkhälsomyndigheten tidigare meddelade allmänna råden läggs då även en möjlighet att även införa lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19, efter samråd med smittskyddsläkaren i aktuell region. Linda Larsson, regionjurist och expert för JP Sjukvårdsnet, reder ut vad som gäller.

Smittskyddsorganisationen i Sverige

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har det nationella, övergripande ansvaret för smittskyddet i Sverige enligt smittskyddslagen (SmL). Folkhälsomyndigheten samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå och ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs. På regional nivå har regionernas smittskyddsläkare ansvar för smittskyddsarbetet, tillsammans med en regional smittskyddsorganisation. Vanligtvis är det dock en patients behandlande läkare, enligt smittskyddsorganisationens riktlinjer, som upptäcker en misstänkt smitta och som ger de förhållningsregler som gäller för den enskilde som är smittad. Enligt SmL har även var och en ansvar att medverka till att spridningen av smittsamma sjukdomar förhindras och att den enskilde vidtar de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Tidigare meddelade föreskrifter och allmänna råd

I anledning av den pågående coronaviruspandemin gäller från den 16 april 2020 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Föreskriften innehåller enbart en paragrafföreskrift om att alla verksamheter i Sverige utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. I övrigt utgörs föreskriften av allmänna råd avseende allmänna råd som tillägg till smittskyddslagen. Syftet med föreskrifterna och de allmänna råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. De allmänna råden är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas och beskriver hur var och en kan göra för att undvika smittspridning. Föreskrifterna innehåller de numera välbekanta råden om att alltid stanna hemma vid sjukdomssymtom, att alla ska vara noggranna med handhygien och att hålla avstånd till varandra.

Ändring i föreskrift med möjlighet till lokala allmänna råd

Som en följd av den ökade smittspridningen beslutade Folkhälsomyndigheten den 13 oktober 2020 om ändringar i föreskrifterna HSLF-FS 2020:12. Den reviderade förskriften och de allmänna råden trädde i kraft den 19 oktober 2020 och innebär en skärpning i de tidigare allmänna råden. Vid lokala utbrott av covid-19 i en region som bedöms kräva ytterligare åtgärder kan Folkhälsomyndigheten enligt de nya ändrade föreskrifterna, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera lokala allmänna råd ska gälla i hela regionen eller i en del av regionen, exempelvis en kommun, under en begränsad tid. Råden innebär att olika delar av landet kan få olika riktlinjer och uppmanas att följa olika råd. Tanken är att de lokala smittskyddsråden ska vara tillfälliga åtgärder som till exempel ska kunna gälla i två veckor, men att de ska kunna förlängas vid behov.

Faktum är dock att de regionala smittskyddsläkarna och därmed en smittad persons behandlande läkare redan innan denna ändring enligt bemyndigande i smittskyddslagen kan besluta om lokala åtgärder och särskilda förhållningsregler för den som är smittad, se exempelvis 4 –5 kap. SmL. Folkhälsomyndigheten erinrar om denna möjlighet och menar att de nya lokala allmänna råden i den ändrade föreskriften ska utgöra en sorts miniminivå och bidra till en jämlikhet över landet.

I de ändrade föreskrifterna HSLF-FS 2020:12 beslutar även Folkhälsomyndigheten att föreskrifterna istället för till och med den 31 december 2020 ska gälla till och med den 30 juni 2021, vilket torde indikera att Folkhälsomyndigheten utifrån smittspridningen ser behov av att kunna besluta om lokala allmänna råd under en förlängd tid.

Lokala allmänna råd avseende personligt ansvar, för verksamheter och för arbetsplatser

De nya allmänna råden i de ändrade föreskrifterna är indelade i olika områden. Allmänna råd om personligt ansvar, för verksamheter och för arbetsplatser. De skärpta allmänna råden innebär bland annat förhållningsregler vad gäller resor i kollektivtrafik, att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där många människor samlas som till exempel affärer, bibliotek och gym, undvika kontakt med andra människor än hushållskontakter, anpassa verksamheter så råden kan efterföljas och att arbetsplatser erbjuder utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Lokala allmänna råd har hittills införts i bland annat Uppsala, Skåne, Stockholms, Västra Götaland och Östra Gtalands län för att försöka förhindra en eskalerande smittspridning.

Inget utökat regionalt självbestämmande

Den nya möjligheten att utfärda lokala allmänna råd innebär i sig inget utökat regionalt självbestämmande, mer än vad som funnits sedan tidigare för den regionala smittskyddsläkaren. Folkhälsomyndigheten såsom övergripande ansvarig myndighet för smittskyddsfrågor i Sverige fattar det formella beslutet gällande att en viss region eller delar av en region ska omfattas av något av de lokala allmänna råd som stadgas i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd HSLF-FS 2020:12. Beslutet fattas efter samråd med den regionala smittskyddsläkaren, för att kunna få ett så bra underlag för beslutet som möjligt avseende exempelvis lokal smittspridning. Kontinuerlig dialog mellan Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna pågår för att bevaka utvecklingen av smittspridningen och för att kunna ta beslut om lokala smittskyddsråd. Den regionala smittskyddsläkaren kan också alltid enligt bemyndigande i smittskyddslagen besluta om smittskyddsåtgärder om och när det anses påkallat.  Som en del av den aktiva smittspårningsinsatsen som primärt en smittad patients behandlande läkare ansvarar för, kan särskilda förhållningsregler enligt smittskyddslagen utfärdas.

Folkhälsomyndighetens beslutade allmänna råd är just allmänna råd och därmed inte tvingande på annat sätt än att medborgare generellt förväntas följa dem. De smittskyddsåtgärder som en regional smittskyddsläkare kan besluta om, exempelvis isolering enligt smittskyddslagen, innebär i sig ett myndighetsbeslut som kan underställas domstolsprövning. Att som smittad uppsåtligen smitta en annan person kan också utgöra brottslig handling enligt brottsbalkens regler.

Av Linda Larsson, regionjurist i Region Skåne.
Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet

Publicerad 30 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy