När kommunen ångrar sig om vindkraft

miljo-nar-kommunen-angrar-sig-om-vindkraft-huvudbild.jpg

Den 11 augusti 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ett intressant avgörande som tar upp frågan om vad som händer när kommunen beslutar att ändra sin inställning till ett vindkraftsbygge under pågående handläggning av målet i domstol, vilket innebär att det inte längre finns kommunalt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (MB).

Ett bolag ansökte om tillstånd för en gruppstation med maximalt 26 vindkraftverk. Kommunen beslutade i november 2019 att tillstyrka gruppstationen i dess helhet. I november 2020 beslutade även miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen att lämna tillstånd för en gruppstation med maximalt 16 vindkraftverk. Bolaget och flera privatpersoner överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen (MMD).

I november 2021, under målets handläggning i MMD, beslutade kommunen att upphäva sitt tidigare beslut om tillstyrkande. I beslutet angavs att detta innebär att det inte längre finns något kommunalt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § MB. MMD meddelade dom i målet den 20 april 2022 och gav  bolaget tillstånd till att uppföra ytterligare sex vindkraftverk. Sammanfattningsvis ansåg MMD att då kommunen inte har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut kan inte kommunens ändrade inställning tillåtas påverka prövningen i målet. Kommunen och flera privatpersoner överklagade MMD:s dom till MÖD.

MÖD prövar frågan om ett återkallande av en tidigare kommunal tillstyrkan ska beaktas i målet. MÖD konstaterar att varken lydelsen av 16 kap. 4 § MB eller lagens förarbeten ger stöd för att

kommunen skulle vara bunden av ett tillstyrkande under tillståndsprocessen. En sådan tolkning finns det inte heller möjlighet för. Av MÖD 2010:21 framgår vidare att en kommuns beslut att inte tillstyrka en ansökan ska beaktas vid prövningen av ett överklagat beslut även om kommunen inte själv är klagande. Att kommunen inte själv har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut innebär därför inte enligt MÖD att beslutet att upphäva tillstyrkandet inte ska beaktas vid prövningen av ansökan.

MÖD bedömer att eftersom det inte längre föreligger något kommunalt tillstyrkande saknas det förutsättningar för att bevilja det sökta tillståndet. MÖD avslår därmed bolagets ansökan om tillstånd för gruppstation med vindkraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen 2023-08-11, mål nr M 5427-22

Publicerad 29 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023