Prövotid för sjuksköterska som på grund av kunskapsbrister inte får ha patientkontakt

sjukvard-Provotid-for-sjukskoterska-huvudbild.jpg

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt. Kvinnan förnekar att hon uppvisat brister i yrkesutövningen.

Bakgrund

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkade att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) skulle ålägga en sjuksköterska en treårig prövotid med prövotidsplan på grund av att hon hade varit oskicklig i sin yrkesutövning. Kvinnan var utbildad i Rumänien år 2002, hade en svensk legitimation som sjuksköterska sedan år 2016, men hade jobbat mycket lite som sjuksköterska.

Kvinnan hade vid två olika sjukhuskliniker haft introduktionsarbete med handledning i syfte att skolas in som sjuksköterska. Arbetsgivaren hade satt in omfattande stödinsatser i form av bland annat utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av utsedd medarbetare. Kvinnan hade trots detta uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen behövt avbrytas. Det framkom bland annat att kvinnan saknade grundläggande kunskaper i att bedöma vitalparametrar som blodtryck, andning och puls, att mäta blodtryck, hantera sättning av urinkateter och att ta venösa prover. Kvinnan bedömdes av arbetsgivaren utgöra en så stor patientsäkerhetsrisk att hon inte längre tilläts ha patientkontakt. Kvinnan hade även svårt att ta till sig information och saknade insikt i sina kunskapsbrister.

Kvinnan förnekade att hon hade uppvisat brister i yrkesutövningen och anförde att arbetsgivarens uppgifter var osanna.

Ansvarsnämndens bedömning

Ansvarsnämnden finner inte skäl att ifrågasätta arbetsgivarens uppgifter och bedömer att de brister som kvinnan har uppvisat är oförenliga med att självständigt arbeta som sjuksköterska. Det bedöms vara en ytterligare risk att hon inte förstår allvaret i de brister som uppdagats.

Ansvarsnämnden bedömer att kvinnan har visat sådan oskicklighet som kan befaras få betydelse för patientsäkerheten. Hon ska därför åläggas en treårig prövotid med prövotidsplan, enligt 8 kap. 1 och 2 §§ första stycket 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Av Jenny Blomqvist, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet.

Referat av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 2023-06-27 dnr 24.1-40394/2021.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 16 okt 2023

Jenny Blomqvist

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

En läkare tillhandahöll en numera avliden patient en dödlig dos läkemedel. Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömningar om att återkalla läkarens legitimation.

12 okt 2023