Kommunfullmäktigeledamöters hemadresser omfattas av personalsekretess

forvaltning-Mal-om-personalsekretess.jpg

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten och slår fast att det var rätt av en kommun att inte lämna ut kommunpolitikernas hemadresser.

Bakgrund

En man begärde att få ut en sammanställning av hemadresser till förtroendevalda kommunpolitiker i sin kommun. Kommunen avslog begäran med motiveringen att kommunpolitikerna omfattades av sekretessen i personaladministrativ verksamhet och att deras hemadresser därför inte kunde lämnas ut. Detta trots att de i arbetsrättslig mening inte var anställda hos kommunen. Mannen överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Sekretess i personaladministrativ verksamhet gäller för uppgift om bland annat en enskilds bostadsadress, privata telefonnummer och andra jämförbara uppgifter om personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan den enskilde eller någon närstående kan lida men. Det framgår i 39 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen.

Förtroendevalda kommunpolitiker är inte anställda hos kommunen i arbetsrättslig mening. I praxis har det tidigare slagits fast att sekretessen i personaladministrativ verksamhet även kan omfatta personer som inte är anställda, se till exempel Kammarrätten i Sundsvall 2020-01-30 mål nr 3179-19.

Kommunen har beslutat att förtroendevalda måste anses tillhöra den personkrets som omfattas av personalsekretessen utan att vara anställda, och kammarrätten instämmer i kommunens bedömning. Det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Kammarrätten avslår överklagandet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 7 mar 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023