Hur ska begreppet ”anser” tolkas när det gäller kränkande behandling?

skola-Hur-ska-begreppet-anser-tolkas-nar-det-galler-krankande-behandling.jpg

Hur ska man tolka begreppet "anser" när det gäller kränkande behandling eller diskriminering? I skollagen 6 kap. 10 § står det "som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling..." så även i diskrimineringslagen 2 kap. 7 § "får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig..."

Ett barn i förskolan eller vissa elever i särskola kan kanske aldrig uttrycka att de anser sig utsatta eller kanske inte ens märka att de är utsatta. Är det ändå att se som kränkande behandling enligt skollagen eller diskriminering enligt diskrimineringslagen när den utsatte inte har förmågan att känna sig utsatt?

Juristens svar

Begreppet ”anser” har ingen specifik juridisk innebörd utan får tolkas enligt normalt språkbruk. Det ska inte krävas att ett förskolebarn går fram till en personal och uttalar att hen anser sig vara utsatt för kränkande behandling genom ett visst beteende, utan personalen måste vara uppmärksam och använda gott omdöme. Om personalen observerar att en elev blir slagen ute på skolgården av en annan och att eleven blir ledsen bör den slutsatsen dras att eleven anser sig kränkt. Anmälan ska då göras till rektor/huvudman. Det kan naturligtvis uppstå svåra bedömningar i vissa fall. Min rekommendation är att man i dessa lägen ändå anmäler till rektor/huvudman och så får utredningen sedan visa om det var en fråga om kränkande behandling i skollagens mening. Vissa handlingar får anses som typiskt sett kränkande, till exempel fysiskt våld, innebärande att det utsättande barnets uppsåt och det utsatta barnets insikt blir mindre avgörande. Se exempelvis Skolinspektionens beslut i ärende med dnr 41-2015:2275.

Av Janna Sundberg, rådgivare och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

krankande-behandling-startsidan-puff.gif

Publicerad 8 mar 2023

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023